Київський коледж

10.06.2020 / 11:18

1. Загальні положення

1.1. Кіровоградський коледж Товариства з обмеженою відповідальністю Вищого навчального закладу «Університет сучасних знань» (далі - Коледж) є організаційним і навчальним відокремленим структурним підрозділом товариства з обмеженою відповідальністю Вищого навчального закладу «Університет сучасних знань» (далі-Університет).
1.2. Коледж не є юридичною особою, не має власного рахунку в банку, має статус відокремленого структурного підрозділу Університету.
1.3. Коледж створюється на підставі рішення загальних зборів засновників (учасників) Університету та діє у відповідності до законодавства України, зокрема ЗУ «Про вищу освіту» на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України.
1.4. Створення, діяльність та ліквідація Коледжу регулюються даним Положенням про Коледж, наказами, розпорядженнями, іншими документами Університету та нормами чинного законодавства.
1.5. Місцезнаходження Коледжу: Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Полтавська. буд. 40.

2. Мета діяльності Коледжу

2.1. Метою діяльності Коледжу є надання освітніх послуг з підготовки на базі повної загальної середньої освіти, на основі базової середньої освіти (з одночасною видачею атестата про повну загальну середню освіту із дипломом молодшого спеціаліста встановленого зразка), за денною та заочною формами навчання особам для здобуття ними освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» з наступним навчанням зі спеціальності в базовому вищому навчальному закладі відповідно до ступеневої системи освіти.
2.2. Навчання та інші послуги, що надаються Університетом через Коледж, здійснюються на договірній
основі.

3. Завдання Коледжу

3.1. Здійснення Університетом через Коледж освітньої діяльності згідно з отриманою ліцензією, яка включає навчальну, виховну, наукову, культурну, методичну та інші види діяльності.
3.2. Забезпечення набуття студентами знань у певній галузі, підготовка їх до професійної діяльності згідно з отриманими ліцензіями.
3.3. Відбір обдарованої, професійно спрямованої молоді для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «молодший спеціаліст» та «бакалавр».
3.4. Формування соціально зрілої творчої людини.
3.5. Виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян.
3.6. Формування громадської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості й взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами.
3.7. Інформування вступників і студентів про ситуацію, що склалася на ринку праці.
3.8. Просвітницька діяльність.

4. Права і обов'язки Коледжу

4.1. Відповідно до мети діяльності Коледж має право:
4.1.1. визначати зміст освіти з урахуванням стандартів вищої освіти;
4.1.2. визначати форми та засоби проведення навчально-виховного процесу відповідно до ліцензованої освітньої діяльності;
4.1.3. розробляти та запроваджувати навчальні програми;
4.1.4. готувати фахівців відповідно до укладених Університетом договорів;
4.2. Коледж зобов'язаний:
4.2.1. виконувати накази та розпорядження Президента Університету;
4.2.1. дотримуватися стандартів вищої освіти;
4.2.3. звітувати про свою діяльність перед адміністрацією Університету.

5. Організація навчально-виховного процесу

5.1. Опанування повного обсягу дисциплін теоретичної та практичної підготовки за навчальними планами передбачає здобуття студентами неповної та базової вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст» та «бакалавр»,
5.2. Навчальний процес в Коледжі здійснюється згідно з навчальними планами, що затверджені та узгоджені в установленому порядку.
5.3. Прийом студентів здійснюється на конкурсній основі.
5.4. Навчально-виховний процес здійснюється у таких формах: навчальні (аудитори!) заняття; виконання індивідуальних завдань; самостійна робота студентів; практична підготовка на базі провідних установ і закладів міста за місцем проживання учасників навчально-виховного процесу; контрольні заходи.
5.5. Учасниками навчально-виховного процесу в Коледжі є:
5.5.1. особи, які навчаються в Коледжі;
5.5.2. керівні, науково-педагогічні, педагогічні працівники, спеціалісти;
5.5.3. батьки або особи, які їх замінюють;
5.5.4. представники підприємств, установ, організацій, які беруть участь в навчально-виховному процесі.
5.6. Права та обов'язки учасників навчального виховного процесу визначаються чинним законодавством в галузі освіти, Статутом Університету, цим Положенням, Правилами внутрішнього розпорядку в Університеті.
5.7. Навчально-виховний процес в Коледжі проводиться українською мовою.
5.8. Особи, які зараховуються до числа студентів на базі Коледжу користуються підручниками, науковою літературою, періодичними виданнями та послугами електронної бібліотеки Університету, комп'ютерними класами та іншими аудиторіями, лабораторіями, медичною, культурною, спортивною базою Університету.

6. Організаційна структура та кадрове забезпечення Коледжу

6.1. Коледж є відокремленим структурним підрозділом Університету.
6.2. Викладачі кафедр Університету можуть залучатися до викладацької діяльності в Коледжі на підставі замовлення на виконання педагогічного навантаження.
6.3. Розподіл посад та закріплення працівників за Коледжем здійснюється окремим наказом по Університету, який доводиться до відома керівника Коледжу.
6.4. Для проведення виховної, навчальної та методичної роботи з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін щорічно можуть утворюватися циклові комісії.
6.5. Перелік циклових комісій, їх голови та персональний склад затверджується наказом Президента Університету за поданням Директора Коледжу терміном на один навчальний рік.

7. Управління Коледжем

7.1. Безпосереднє керівництво Коледжем здійснює його директор, який призначається на посаду рішенням загальних зборів або рішенням Президії Університету та діє на підставі довіреності в межах повноважень, передбачених довіреністю та даним Положенням. З директором Коледжу може укладатися трудовий договір.
7.2. Директор Коледжу:

 • здійснює загальне керівництво і несе персональну відповідальність за діяльність Коледжу;
 • приймає участь в організації навчально-виховного процесу, наукової та науково-дослідної роботи;
 • готує документи для формування особової справи особи, яка бажає вступити на навчання і передає їх до відповідного підрозділу Університету (м. Київ) для вирішення питання про укладення контракту на навчання, а також видачі наказу керівником Університету про зарахування до числа студентів, як єдиної підстави виникнення у особи статусу студента;
 • здійснює господарську, фінансову та інші види діяльності Коледжу виключно в межах повноважень наданих йому довіреністю виданою Президентом Університету та даним Положенням;
 • має право витрачання коштів на заходи, пов'язані з організацією навчального процесу та представництвом інтересів Університету в регіоні виключно в межах затвердженого Університетом кошторису витрат з подальшим звітуванням про таке витрачання;
 • в межах своєї компетенції представляє інтереси Університету в організаціях, підприємствах та установах, органах місцевої влади і управління;
 • організовує виконання працівниками Коледжу нормативно-розпорядчої документації;
 • забезпечує рекламно-інформаційну діяльність по набору студентів, учнів та слухачів з відповідного регіону України;
 • забезпечує виконання навчальних планів та програм;
 • забезпечує перспективне та поточне планування роботи Коледжу, готує звіт про виконання планів;
 • проводить індивідуальну роботу із абітурієнтами, учнями, студентами в межах повноважень;
 • надає сприяння в організації міжнародних конференцій, нарад, симпозіумів, круглих столів викладачів і студентів;
 • організовує ведення ділового документообігу Коледжу та в межах компетенції несе відповідальність за своєчасний розгляд звернень, заяв і скарг громадян, організацій;
 • в межах своєї компетенції видає накази та розпорядження;
 • забезпечує захист комерційних інтересів Університету віднесених до компетенції Коледжу;
 • несе матеріальну відповідальність за схоронність майна Університету та Коледжу;

7.3. Директор Коледжу не має права:

 • видавати накази про зарахування до складу студентів, їх переведення, поновлення, відрахування тощо, укладати контракти на навчання зі студентами та отримувати від студентів грошові кошти в якості оплати за навчання;
 • здійснювати набір (прийняття) на роботу працівників (в тому числі викладачів) та допуск їх до роботи без підписання відповідного наказу про прийняття на роботу Президентом Університету та сформування особової справи, а також здійснювати їх переведення, звільнення з роботи тощо;
 • здійснювати витрачання коштів понад затверджений Президентом Університету кошторис витрат.

8. Фінансово-господарська діяльність. Облік та звітність

8.1. Коледж не має власного рахунку в банку, функціонує за рахунок коштів Університету передбачених відповідними кошторисами витрат затвердженими Президентом Університету.
8.2. Оплата за надані Університетом через Коледж освітні послуги здійснюється студентами в повному обсязі в безготівковій формі виключно на розрахунковий рахунок Университету. Коледжу заборонено отримувати готівкові кошти від студентів в якості оплати за навчання.
8.3. Вартість навчання студентів визначається Університетом з урахуванням регіональної специфіки та затверджується наказом по Університету щорічно (напередодні кожного нового навчального періоду).
8.4. Коледж не є стороною розрахунків та не має права на укладення правочинів і виникнення правовідносин зі студентами, працівниками чи третіми особами, оскільки ці функції віднесені до виключної компетенції Університету як юридичної особи.
8.5. Особи, які залучені до організації навального і методично-організаційного забезпечення діяльності Коледжу отримують заробітну плату безпосередньо в Університеті.
8.6 Університет самостійно подає звітність до відповідних державних контролюючих органів і фондів у строки встановлені законодавством для кожного податку і збору.
8.7. Майно Коледжу є власністю Університету, перебуває на балансі Університету і знаходиться в розпорядженні Коледжу в межах повноважень керівника Коледжу, визначених даним Положенням та виданою йому довіреністю.
8.8. Перевірка фінансово-господарської діяльності Коледжу здійснюється ревізійною комісією Університету, керівником Університету або особами, яким керівником Університету доручено здійснити таку перевірку.
8.9. Документація, яка стосується студентів зберігається за місцезнаходження Коледжу та Університету. Особові справи студентів Університету, які приймаються на навчання на базі Коледжу зберігаються виключно за місцезнаходженням Університету (м. Київ).
8.10. Питання не врегульовані даним Положенням регулюються наказами, розпорядженнями та іншими документами Університету.

9. Ліквідація та реорганізація Коледжу

9.1. Коледж реорганізовується, ліквідується тощо за рішенням Загальних зборів учасників (засновників) Університету у порядку, передбаченому чинним законодавством України..
9.2. Зміни до даного Положення вносяться наказом Президента Університету на підставі рішень президії Університету.