Київський фаховий коледж

10.06.2020 / 14:18

Відбіркова комісія Київського фахового коледжу Приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних знань»

 Голова відбіркової комісії: Швидченко Світлана Романівна

Відповідальний секретар відбіркової комісії: Почка Тетяна Анатоліївна

Мобільний телефон відповідального секретаря: (050)-322-71-02

Адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 57/3,

Адреса електронної пошти:  priyom@umk.edu.ua

Адреса інтернет-сайту: https://usz.org.ua/

Положення про Київський фаховий коледж

Стратегія розвитку Київського фахового коледжу

Стратегія розвитку кадрового потенціалу Київського фахового коледжу

Річний план  роботи  трактичного психолога 2022-2023 н. р.

План виховної роботи Київського фахового коледжу І семестр

План виховної роботи на ІІ семестр 2022-2023 н.р.

Графік освітнього процесу на 2022-2023 н.р.

Правила внутрішнього розпорядку Київського фахового коледжу

Звіт директора Київського фахового коледжу

Концепція розвитку спеціальності 241

Інформація про ліцензований обсяг осіб

Інформація про відсутність над здобувачем

Інформація про безперешкодного доступу до будівель

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності

Документ, який підтверджує забезпечення безперешкодного доступу до приміщень маломобільних груп населення

Письмове зобо'язання щодо забезпечення безперешкодного доступу до приміщень маломобільних груп населення

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Відомості про матеріально-технічне забезпечення

БІБЛІОТЕКА

Електронні версії підручників

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Академічна доброчесність

Кодекс академічної доброчесності

Критерії оцінювання загальних, спеціальних компетентностей та результатів навчання здобувачів освіти з освітніх компонентів за освітньо-професійною програмою

Порядок подання та розгляд заяв щодо спірних питань з проведення семестрового оцінювання та екзаменаційних сесій в коледжі

ПОЛОЖЕННЯ

Положення  про академічну свободу учасників освітнього процесу

Положення  про порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної таабо інформальної освіти

Положення  про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій

Положення  про порядок перезарахування навчальних дисциплін  та ліквідації академічної різниці

Положення  про розгляд студентських звернень та скарг

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

Положення про академічну мобільність студентів

Положення про атестацію педагогічних працівників

Положення про виконання та захист курсових робіт

Положення про екзаменаційну комісію

Положення про змішану форму навчання

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача освіти

Положення про навчальну та робочу програму навчальної дисципліни

Положення про організацію освiтнього процесу

Положення про організацію самостійної роботи студентів

Положення про організацію та проведення практики здобувачів освіти

Положення про педагогічну раду

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення здобувачів освіти

Положення про порядок супроводу (надання допомоги) осіб з  особливими освітніми потребами

Положення про порядок та умови вибору студентами вибіркових освітніх компонентів

Положення про рейтингове оцінювання роботи педагогічнихнауково-педагогічних працівників

Положення про розробку, супровід і моніторинг освітньо-професійної  програми

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності

Положення про студентське самоврядування

Положення про творчо-пошукову та науково-дослідницьку роботу студентів

Положення про форми контрольних заходів, критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти

Положення про опитування учасників освітнього процесу та зацікавлених осіб

Положення про організацію і проведення практичних занять в коледжі

Положення про циклову комісію

Положення про керівника академічної групи

Положення про протидію булінгу, мобінгу та сексуальним домаганням

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)

Положення про КАМПУС (навчально-науково-виробничий комплекс) Приватного вищого навчалного закладу Університет сучасних знань

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

РПНД  Інформатика та комп’ютерні системи

РПНД Агенційна журналістика

РПНД Блогерство

РПНД Військова журналістика

РПНД Екологія та безпека життєдіяльності

РПНД Економічна теорія

РПНД Загальне мовознавство

РПНД Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

РПНД Історі України

РПНД Історія журналістики

РПНД Історія науки

РПНД Культурологія

РПНД Літературне редагування

РПНД Медіаграмотність та професійні стандарти

РПНД Методи і прийоми журналістської праці

РПНД Основи журналістики

РПНД Основи охорони праці

РПНД Основи психології та етика ділового спілкування

РПНД Основи редакторської та журналістської майстерності

РПНД Основи філософських знань

РПНД Правознавство

РПНД Практикум з іноземної мови

РПНД Риторика

РПНД Текстознавство

РПНД Телевізійна журналістика

РПНД Теорія масової комунікації

РПНД Українська мова (за професійним спрямуванням)

РПНД Фізична культура

Методичні рекомендації до підготовки і проведення кваліфікаційного іспиту для фахових молодший бакалаврів

Наскрізна програма практики підготовки фахового молодшого бакалавра

РНП ВК 1.1 Онлайн-журналістика коледж 

РНП ВК 1.2 Типологія помилок коледж 

РНП ВК 1.3 Рекламознавство та підготовка рекламних видань  коледж

РНП ВК 1.4 Інформаційні війни коледж

РНП ВК 1.5  Практикум з української мови для редакторів

РНП ВК 1.6 Іноземна мова для журналістів коледж

РНП ВК 2.1 Менеджмент засобів масової комунікації  коледж

РНП ВК 2.2  Публіцистична майстерність

РНП ВК 2.3  Проблематика ЗМІ  коледж

РНП ВК 2.4 Основи фотожурналістики коледж

РНП ВК 2.5  Практична стилістика та культура мови

РНП ВК 2.6 Ораторське мистецтво

ЗВІТИ ПРО ОПИТУВАННЯ

Звіт про опитування  викладачів про якість ОПП

Звіт про опитування вступників

Звіт про опитування здобувачів освіти 2021

Звіт про опитування здобувачів освіти 2022

Звіт про опитування роботодавців 2020

Звіт про опитування стейкхолдерів про якість ОПП Журналістика 2021

Звіт про рівень соціального забезпечення студентів

Моніторинг ринку праці 2022

ДОГОВОРА ПРО СПІВПРАЦЮ

Договір про проходження практики ТОВ Видавництво "Знання України"

Меморандум про співпрацю ТНУ ім. В.І. Вернадського

УГОДА про академічну співпрацю  Польща

Угода про міжнародну співпрацю

Угода про співпрацю ІнформАгенство "Офіс правди"

Відгуки та рецензії

Договір про співпрацю ТОВ Медіа Битюк

Угода про співпрацю ТОВ КУАНТО

Угода про співпрацю ТОВ ОРЕНАДА

Угода про співпрацю з ТОВ ГОТЕЛЬ ЗНАННЯ

ОХОРОНА ПРАЦІ

Інструкції з безпеки в навчальних кабінетах та лабораторіях коледжу

Інструкція  охорони праці під час літніх канікул

Інструкція вступного інструктажу з питань охорони праці

Інструкція з безпеки життєдіяльності студентів під час перебування у навчальному корпусі коледжу, на території та поза ним

Інструкція з охорони праці при роходжені практики

Інструкція з охорони праці студентам під час зимових канікул

ЛІЦЕНЗУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 241 ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Навчальний план спеціальності 241 готельно-ресторанна справа 2023

Наскрізна програма практики

Освітньо-професійна програма 241 Готельно-ресторанна справа

Рецензія ментора на ОПП 241

Рецензія на наскрізну програму практики

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

РПНД Барна справа

РПНД Бухгалтерський облік

РПНД Гостинний туризм

РПНД Екологія та безпека життєдіяльності

РПНД Економіка в галузі

РПНД Економічна теорія

РПНД Естетичне оформлення готелів та ресторанів

РПНД Етнічні кухні

РПНД Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

РПНД Інформатика та комп'ютерні системи

РПНД Історія України

РПНД Культурологія

РПНД Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства

РПНД Організація та технологія обслуговування в готелях

РПНД Основи індустрії гостинності (технології)

РПНД Основи менеджменту і маркетингу

РПНД Основи охорони праці

РПНД Основи туристичної діяльності

РПНД Основи філософських знань

РПНД Правознавство

РПНД Професійна етика та етикет в готельно-ресторанному бізнесі

РПНД Ресторанний сервіс

РПНД Санітарія та гігієна готельно-ресторанних комплексів

РПНД Технологія продукції ресторанного господарства

РПНД Українська мова (за професійним спрямуванням)

РПНД Управління якістю продукції і послуг в сфері обслуговування

РПНД Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства

РПНД Фізичне виховання

РПНД Ціноутворення в готельно-ресторанному бізнесі