Коледж

Денна: 18 000 грн

Спеціальність "Право", освітня програма "Право"

Галузь знань: 08 «Право»

Спеціальність:  081 «Право»

Освітня програма "Право"

Освітньо-професійний ступіть "Фаховий молодший бакалавр"

 Подати заявку

Опис освітньо-професійної програми «Право» фахового молодшого бакалавра спеціальності 081 «Право»

 

Розділ 1. Загальна інформація

1.1.

Повна назва закладу вищої освіти та структурного підрозділу

Київський коледж Приватний вищий начальний заклад «Університет сучасних знань»

 

1.2.

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

Фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з права

1.3.

Офіційна назва освітньо-професійної програми

Право

 

1.4.

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми

Диплом фахового молодшого бакалавра, одиничний 120 кредитів ЄКТС, термін навчання 2 рік і 10 місяців (на основі ПЗСО)

до 180 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців(на основі БЗСО)

1.5.

Наявність акредитації/ліцензії

Наказ МОН від 24.01.2020 № 28-л

1.6.

Цикл/рівень

НРК України - 5 рівень, FQ-ЕНЕА –початковий,

ЕQF LLL - 5 рівень

1.7.

Передумови

Наявність повної загальної середньої освіти

1.8.

Мова(и) викладання

Українська

1.9.

Термін дії освітньо-професійної програми

 

1.10

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньо-професійної програми

https://usz.org.ua/

Розділ 2. Мета освітньо-професійної програми

2.1.

Надати базові знання і навички з правознавства, сформованого на базі сучасних досягнень юридичної науки, надання знань з питань громадянства, загальної теорії держави й права, з питань співвіднесення громадянського суспільства і держави, основних прав і свобод людини і громадянина України, безпосередньої та представницької демократії, форм державного і територіального устрою України, системи органів державної влади, місцевого самоуправління, а також засвоєння основ таких галузей права, як цивільне, господарське, трудове, сімейне, житлове, земельне та ін.

Сформувати у слухачів вміння застосовувати норми різних галузей права для здійснення підприємницької діяльності фізичними та юридичними особами.

 

Розділ 3. Характеристика освітньо-професійної програми

3.1

Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за

наявності))

08 «Право»

081«Право»

3.2.

Орієнтація освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна, базується на загальновідомих наукових результатах з урахуванням сучасного стану правової системи та орієнтацією на актуальні спеціалізації, у рамках яких можлива подальша професійна й наукова кар’єра в правовій, підприємницькій та банківській сфері.

3.3.

Основний фокус освітньо-професійної програми та спеціалізації

Спеціальна освіта та професійна підготовка в області цивільного та господарського права.

Ключові слова: право, законодавство, підприємець.

3.4.

Особливості освітньо-професійної програми

 

Освітньо-професійна програма передбачає сучасну теоретичну і практичну підготовку фахових молодших бакалаврів з таких галузей права як цивільне, господарське, фінансове, трудове, земельне, житлове, сімейне та ін. Програма націлена на отримання студентами необхідного обсягу знань та практичних навичок необхідних фахівцям з бізнес-права в сучасних умовах ринкової економіки.

Зміст курсу побудований на основі людиноцентричного й аксіологічного підходів у контексті юридичної науки. Право розглядається як відкрита система, що базується на невід’ємності суспільства від держави, законів від повсякденного життя.

Методологія відбору змісту програмового матеріалу ґрунтується на системі наукових ідей і понять юридичної науки, загальнолюдських цінностях (право, справедливість, демократія, права і свободи людини), сучасних психолого-педагогічних вимогах до навчання.

Цикл професійної підготовки орієнтований на набуття професійних компетентностей сучасних фахівців, здатних розуміти трансформацію та динаміку правової системи України.

Цикл практичної підготовки забезпечує застосування набутих знань і навичок для вирішення правових питань підприємницької діяльності.

В коледжі навчальний процес відбувається в активному дослідницькому науковому середовищі, що передбачає використання інтерактивних, відкритих та проблемних лекцій, семінарів і круглих столів із запрошенням відомих адвокатів, суддів, прокурорів та інших фахівців в юридичній сфері, бізнес-тренінгів на основі віртуальних симуляторів, кейс-методів, а також застосування сучасних освітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Акцентується увага на залученні до освітнього процесу роботодавців – практикуючих юристів.

Розділ 4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

4.1.

Придатність до працевлаштування

Випускник здатний виконувати такі професійні роботи (згідно ДК 003:2010) і займати первинні посади: помічник юриста, помічник адвоката, помічник нотаріуса, помічник нотаріуса державного, помічник судді, помічник члена комісії, помічник юриста, професіонал в галузі правознавства, прокурорського нагляду, правосуддя та правоохоронної діяльності.

4.2.

Подальше навчання

 

Подальше навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, а також підвищення кваліфікації

Розділ 5. Викладання та оцінювання

5.1.

Викладання та

навчання

 

Підходи до освітнього процесу: проблемно-орієнтований, компетентнісний. Форми організації освітнього процесу: лекції, лабораторні та практичні заняття, семінари, самостійна робота, консультації із викладачами, навчальна практика, виробнича практика, елементи дистанційного навчання. Освітні технології: інтерактивні, інформаційно-комунікаційні, проектного навчання.

5.2.

Оцінювання

Диференційовані заліки та письмові екзамени, розрахунково-аналітичні завдання, домашні завдання та курсові роботи, есе, презентації, ділові та рольові ігри, ситуаційні завдання, проектна робота в командах, практика і стажування на підприємствах, захист кваліфікаційної роботи.

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 4-бальною національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно); 2-рівневою національною шкалою (зараховано /незараховано); 100-бальною; шкалою ECTS (А, В, С, D, E, F, FX)

Розділ 6. Програмні компетентності

6.1.

Інтегральні

Компетентності (ІК)

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні правові проблеми у підприємницькій діяльності, що передбачає застосування норм діючого законодавства.

6.2.

Загальні

компетентності (ЗК)

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та

синтезу.

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних

ситуаціях.

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння

професійної діяльності.

ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно,

так і письмово.

ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК6. Навички використання інформаційних і

комунікаційних технологій.

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними

знаннями.

ЗК8. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК9. Здатність працювати в команді.

ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань

(мотивів).

ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як

члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського

(вільного демократичного) суспільства та необхідність його

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і

громадянина в Україні.

ЗК12. Здатність усвідомлювати рівні можливості та

гендерні проблеми.

ЗК13. Здатність зберігати та примножувати моральні,

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на

основі розуміння історії та закономірностей розвитку права,

його місця у загальній системі знань про природу і

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.

ЗК14. Цінування та повага різноманітності і

мультикультурності.

ЗК15. Прагнення до збереження навколишнього

середовища.

6.3.

Фахові компетентності (ФК)

ФК 1. Базові знання наукових понять теорії та історії держави і права.

ФК 2. Формування вміння пізнавати сутність внутрішнього імперативу службового обов'язку юриста, який створює передумови для формування особистісних норм його професійної поведінки.

ФК 3. Здатність аналізувати і оцінювати ефективність державної правової політики.

ФК 4. Здатність до застосування різних форм і методів захисту порушених прав суб’єктів підприємницької діяльності.

ФК 5. Уміння складати цивільно-правові договори, довіреності, статутні документи суб’єктів підприємницької діяльності.

 ФК 6. Здатність застосування знання цивільного, господарського, фінансового, та трудового та інших галузей законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання.

 ФК 7. Вміння складати позовні заяви, апеляційні, касаційних скарги інші документи цивільного та господарського процесу у відповідності з вимогами Цивільного процесуального кодексу та Господарсько-процесуального кодексу.

ФК 8. Вміння застосовувати знання економічної теорії у практичній діяльності з ведення бізнесу.

ФК 9. Здатність застосовувати знання завдань, принципів і

доктрин національного права, а також змісту правових

інститутів, щонайменше з таких галузей права, як:

конституційне право, цивільне і цивільне

процесуальне право, господарське право.

ФК 10. Вміння застосовувати знання з організації та функціонування податкової системи України у професійній діяльності для розрахунків і сплати податків, зборів і обов’язкових платежів фізичних та юридичних осіб.

ФК 11. Вміння застосовувати знання з податкового, страхового, банківського, митного права в підприємницькій діяльності фізичних та юридичних осіб.

ФК. 12 Уміння застосовувати систему теоретичних понять, висновків, концепцій щодо цінності права.

ФК 13. Здатність використовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення, володіти інформаційними технологіями у сфері права та підприємницької діяльності.

ФК 14. Вміння застосовувати нормативно-правові документи з питань оподаткування, кредитування, страхування, організаційно-правових форм здійснення підприємницької діяльності, форм захисту порушених суб’єктивних прав.

ФК 15. Здатність підтримувати належний рівень юридичних знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.

Розділ 7. Програмні результати навчання

7.1.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Розуміння сутності та принципів розвитку суспільства, природи і мислення.

ПРН 2. Розуміння культурологічних питань сучасності з позицій вшанування традицій і звичаїв свого народу та культурного надбання людства.

ПРН 3. Здатність аналізувати історичні події та процеси. ПРН 4. Знання теорії та методології інформатики, інформаційно-комунікаційного простору, інформації соціальних комунікацій.

ПРН 5. Вміння усного та письмового спілкування державною мовою.

ПРН 6. Здатність використовувати іноземну мову для забезпечення результативної професійної діяльності.

ПРН 7. Знання і уміння оперувати юридичними категоріями та поняттями.

ПРН 8. Уміння складати цивільно-правові договори, довіреності, цивільно-процесуальні та господарсько-процесуальні документи.

ПРН 9. Здатність продемонструвати знання та навички застосування норм цивільного та господарського законодавства до підприємницької діяльності.

ПРН 10. Знання основних діючих нормативно-правових актів в сфері регулювання відносин власності, сутність правових категорій власності; практики застосування правових норм, які регулюють відносини власності судами України та інших держав світу

ПРН 11. Знання щодо регулювання житлових правовідносин в умовах ринкової економіки, приведення житлового законодавства у відповідність до Конституції України і міжнародних норм права на житло як одного з природних і невід’ємних прав людини.

ПРН 12. Знання щодо поняття і правової природи договірних зобов'язань, договору як універсальної і найбільш доцільної правової форми опосередкування товарно-грошових та інших майнових відносин, класифікації договірних зобов'язань, динаміки договірних зобов'язань, (виникнення, виконання, зміни й припинення), систему забезпечувальних зобов'язань, відповідальності.

ПРН 13. Знання стану основних проблем нотаріального процесуального права; особливості посвідчення окремих видів правочинів, посвiдчення та засвідчення безспipних фактiв, що не мають змісту правочинів; посвiдчення нотаріусами безспipного пpава; нотаріальний процес щодо надання документам виконавчої сили; охоpоннi нотаріальні  дiї в нотаріальному процесі.

ПРН 14. Знання система юридичних норм, що регулюють суспільні відносини щодо раціонального використання й охорони земель, охорони прав землевласників і землекористувачів.

ПРН 15. Застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення, володіти інформаційними технологіями у сфері права, зокрема вміння користуватись онлайн пошуковими системами судових рішень, нормативно-правових актів, юридичних консультацій, зокрема Ліга, НАУ, єдині державні реєстри.

ПРН 16. Уміння застосовувати на практиці загальні закономірності виникнення, розвитку та функціонування держави та права.

ПРН 17. Систематизувати та аналізувати правову інформацію для вирішення професійних завдань у сфері підприємницької діяльності.

 ПРН 18. Знання системи юридичних норм, які закріплюють основи норм права, основні права, свободи, обов'язки, форму правління і форму державного устрою, організацію, спосіб і процедуру формування, концепцію і порядок діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування та інституту виборів.

ПРН 19. Уміння визначати найбільш ефективні форми і способи захисту порушених прав суб’єктів господарської діяльності.

ПРН 20. Знання системи взаємопов'язаних правових норм, які регулюють суспільно-трудові та пов'язані з ними відносини суспільної організації праці з приводу реалізації права на працю та застосовування найманої праці на підприємствах різних форм власності, з поєднанням суспільно-колективних та особистих інтересів їх суб'єктів.

ПРН 21. Швидко реагувати на різні чинники впливу на поведінку людей та приймати адекватні рішення у різних ситуаціях;

ПРН 22. Проводити дослідження на рівні молодшого бакалавра, зокрема, здійснювати пошук, обробляти та аналізувати інформацію із сучасних джерел з бізнес-права.

 

Розділ 8. Ресурсне забезпечення реалізації програми

8.1.

Кадрове забезпечення

До реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівники з науковими ступенями та/або вченими званнями, а також висококваліфіковані спеціалісти, які мають стаж практичної, наукової та педагогічної роботи.

8.2.

Матеріально-технічне

забезпечення

Офіційний веб-сайт http://usz.org.ua/ містить інформацію про освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, контакти. Проведення лекційних занять здійснюється в аудиторіях, оснащених технічними засобами аудіо і відео-відтворення інформації, доступом до Інтернет, у т.ч за бездротової технологією.

При проведенні аудиторних занять, використовуються комп’ютерні класи в сучасною комп’ютерною технікою, об’єднаною в локальну мережу з підключенням та необмеженим доступом до Інтернет та відповідним програмним забезпеченням, та спеціалізовані кабінети з навчальними стендами, необхідними медіа-засобами.

8.3

Інформаційне та навчально-методичне

забезпечення

Забезпечення навчальною та навчально-методичною літературою здійснюється за рахунок фондів Університету сучасних знань. Наявні періодичні видання професійного спрямування. Сучасні технології навчання: робота студентів у спеціалізованих кабінетах з мультимедійними технологіями, інтерактивні лекції, пошукова методика здобуття знань, проектна робота, комп’ютеризований тестовий контроль якості знань, тощо. Підключення до мережі INTERNET.

Розділ 9. Академічна мобільність

9.1.

Національна кредитна мобільність

 

9.2.

Міжнародна кредитна мобільність

 

9.3.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

 

       

 

Тривалість навчання:
4 роки

Форма навчання:
Денна

Працевлаштування:
з 1-го курсу

Диплом:
Державного зразка

Інші пропозиції напрямку "Коледж"

Коледж

Спеціальність "Журналістика", освітня програма "Журналістика"

Дізнатись більше

Коледж

Спеціальність "Фінанси, банківська справа та страхування", освітня програма "Фінанси, банківська справа та страхування"

Дізнатись більше

Коледж

Спеціальність «081 Право», освітня програма «Право»

Дізнатись більше

Коледж

Спеціальність «022 Дизайн», освітня програма «Дизайн»

Дізнатись більше

Коледж

Спеціальність «071 Облік і оподаткування», освітня програма «Облік і оподаткування»

Дізнатись більше

Отримайте консультацію щодо вступу у приймальній комісії

Залиште заявку, щоб ми з вами зв'язалися найближчим часом.