Коледж

Денна: 18 000 грн

Спеціальність "Право", спеціалізація "Бізнес-право"

Спеціалізація «Бізнес –право» підготовки молодшого бакалавра зі спеціальності 081 «Право».

Гарант програми – Кушерець Дарина Василівна, доктор юридичних наук, професор кафедри «Право».

Галузь знань: 08 «Право»

Спеціальність:  081 «Право»

 Подати заявку

Мета спеціалізації "Бізнес-право"

Метою спеціалізації є формування комплексного уявлення про правове регулювання підприємницької діяльності; систематизація знань про форми, види і засоби державного регулювання; цілі і способи здійснення державного контролю за цією діяльністю; поглиблене вивчення специфічних правових інститутів (наприклад, банкрутство), окремих видів підприємницької діяльності (наприклад, інвестиційна), конкретних методів держрегулювання (оподаткування, антимонопольне регулювання та ін.)

Отримаєте Hard та Soft skills !

Цивільне право

  • Цивільні правовідносини
  • Правове положення громадян
  • Юридична особа як суб'єкт цивільних правовідносин
  • Об'єкти цивільних правовідносин
  • Угоди: види та форми
  • Право власності
  • Підстави виникнення і припинення права власності

Цивільний процес

 • Цивільні процесуальні правовідносини
 • Сторони в цивільному процесі
 • Треті особи в цивільному процесі
 • Процесуальні терміни
 • Підсудність цивільних справ
 • Судові розгляди
 • Заочне, наказне провадження та провадження у справах, що виникають з публічних правовідносин

Трудове право

 • Суб'єкти трудового права
 • Трудові взаємини
 • Соціальне партнерство в сфері праці
 • Трудовий договір
 • Правове регулювання робочого часу, часу відпочинку, оплати праці та охорони праці
 • Матеріальна відповідальність сторін трудового договору
 • Індивідуальні та колективні трудові спори

Цивільне та торгове право зарубіжних країн

 • Суб'єкти цивільного і торгового права зарубіжних країн
 • Представництво та посередництво
 • Агентські угоди
 • Право власності та інші речові права
 • Зобов'язальне право
 • Договір як підстава виникнення зобов'язань
 • Види договорів у праві зарубіжних країн
 • Право інтелектуальної власності в зарубіжному праві
 • Спадкове і сімейне право

МЕНЕДЖМЕНТ

 • Управління проектами
 • Управління колективом
 • Прогресивні навички менеджменту
 • Kanban, Agile і Scrum, PMI, PRINCE2
 • Планування і розподіл робіт
 • Оцінка результату
 • Тайм-менеджмент

   Digital-маркетинг

 • Копірайтинг / Strategic Storytelling
 • Діджитал та соціальний маркетинг
 • Омніканальний маркетинг
 • Глобальні маркетингові стратегії
 • Бізнес-комунікації в міжнародному бізнесі
 • Performance-маркетинг для бізнесу

 

Отримай задоволення від інноваційних методів навчання !

Дуальна освіта

Узгоджена взаємодія освітньої та виробничої сфери з
підготовки здобувачів освіти.

Навчально-виховні екскурсії

Спостереження та вивчення різних
явищ, предметів, процесів у музеях, на виставках, виробництвах тощо.

Гейміфікація

Використання ігрових елементів безпосередньо під час
навчання.

WorkShop

Виїзне заняття для здобувачів освіти, що відбувається на
виробництві,  в компанії чи організації.

Кейс-стаді

Застосування теоретичних знань до вирішення практичних занять. Опрацювання реальної ситуації на реальних фактах.

Online методи

Отримання знань та навиків за допомогою інформаційних систем, компютерів, інших digital гаджетів.

Телемости

Спільні лекції та семінари із закордонними викладачами та
студентами в реальному часі.

Кіно-кейси

Вивчення на базі фільмів персонологічних моделей для
пізнання життєвих та професійних процесів.

Хакатони

Форма спільної роботи над рішенням певного завдання,
проблеми.

 

 

Особливості спеціалізації "Бізнес-право"

Спеціалізація "Бізнес-право" спрямована на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей та формування практичних умінь і навичок у процесі практичної підготовки за спеціальністю 081 «Право», спеціалізацією «Бізнес-право».

Практична підготовка здійснюється шляхом проходження виробничої практики в установах та організаціях чи їх підрозділах, які здійснюють діяльність з правозастосування, зокрема, на базі юридичних служб органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також у судах, прокуратурі, адвокатурі, нотаріаті, юридичній клініці університету. Програма дає змогу оволодіти знаннями, навичками та вміннями з надання професійних послуг із різноманітних економічних, правових, управлінських та етичних проблем діяльності й розвитку бізнес-організацій на національному рівні, ведення на інноваційній основі ефективного та конкурентоспроможного  бізнесу.

В коледжі створений дискусійно-просвітницький "Бізнес-клуб" – унікальний позанавчальний майданчик, в рамках якого спеціально для студентів коледжу спеціалізації «Бізнес-право» проводяться безкоштовні майстер-класи, лекції та зустрічі за участю запрошених гостей - відомих бізнесменів, а також успішних практикуючих юристів.

Твої додаткові привілеї

Кредит на навчання

Готель та гуртожиток з однодумцями

Великий вибір затребуваних високодохідних програм

Коучі, ментори, спікери-практики, спікери-теоретики

Можливість перевестись з іншого ЗВО без втрати курсу

Укладені договори з хостелами

Власний центр кар'єри

Відстрочка від армії

Сучасні методи навчання: casestudy, workshop, student HUB

 

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників за освітньою програмою УСЗ:

Перевагами випускників програми є володіння глибокими знаннями у галузі правничої діяльності, уміння застосовувати матеріально-правові та процесуально-правові норми та механізми захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання та фізичних осіб, юридичне забезпечення різноманітних сфер суспільної діяльності тощо.

Спеціалізація «Бізнес-право» підготує випускника програми до успішної ділової кар'єри в малих і середніх компаніях, регулюючих органах, банках, асоціаціях, державному управлінні, агентствах та службах. Випускники програми здатні виконувати професійну роботу згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій ДК 003:2010», зокрема, мають можливість працювати за спеціальністю в органах публічної адміністрації України, а також на підприємствах, в установах та організаціях як суто юридичного, бізнесового так і іншого спрямування.

3431-Секретарі адміністративних органів, керуючий справами(секретар) виконавчого  комітету та інших адміністративних органів;

3432- Судові секретарі, виконавці та розпорядники, відповідальний секретар колегії судової системи, офісний службовець (недержавні установи юриспруденції);

 3435- Організатори діловодства (система судочинства та державні установи);

3436- Помічники керівників;

3423- Організатор з персоналу, інспектор з кадрів;

3436- Помічник керівника виконання покарань, референт, помічник адвоката \ нотаріуса або юриста;

3442- Державний податковий інспектор.

Молодший спеціаліст може займати первинні посади, а також посади заступників відповідно до професійних назв робіт, що є складовими класифікаційних угрупувань.

Державний диплом молодшого спеціаліста

 

Програмні результати навчання:

Фаховий молодший бакалавр зі спеціальності 081 «Право» за спеціалізацією «Бізнес-право» відповідно до цілей освітньої програми і завдань професійної діяльності в результаті освоєння даної ОП має володіти такими компетенціями, тобто бути здатним застосовувати знання, вміння та особисті якості, відповідно до цілей і завдань професійної діяльності:

 • усвідомлює соціальну значущість своєї майбутньої професії, володіє достатнім рівнем професійної правосвідомості;
 • здатний сумлінно виконувати професійні обов'язки, дотримуватися принципів етики юриста;
 • володіє культурою мислення, здатний до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення;
 • визначає порядок здійснення суб’єктами бізнес-правовідносин;
 • аналізує та тлумачить чинне законодавство, що регулює правове становище юридичних корпорацій в Україні;
 • визначає порядок здійснення бізнес-права управління, особливості формування та компетенції загальних зборів учасників, виконавчих органів, наглядової ради, органів контролю за діяльністю органів господарського товариства;
 • Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи;
 • виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової системи;
 • Вміє пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів;
 • демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права;
 • здатний використовувати основні положення і методи соціальних, гуманітарних і економічних наук при вирішенні соціальних і професійних завдань;
 • знає правові основи надання правової допомоги у підприємницьким спорах;
 • вміє встановити коло належних правових джерел (міжнародних договорів і національних законів), компетентних органів і процедуру надання правової допомоги у конкретних справах;
 

Тривалість навчання:
4 роки

Форма навчання:
Денна

Працевлаштування:
з 1-го курсу

Диплом:
Державного зразка

Інші пропозиції напрямку "Коледж"

Коледж

Спеціальність "Журналістика", спеціалізація "Digital журналістика"

Дізнатись більше

Коледж

Спеціальність "Фінанси" спеціалізація "Нейрофінанси"

Дізнатись більше

Отримайте консультацію щодо вступу у приймальній комісії

Залиште заявку, щоб ми з вами зв'язалися найближчим часом.