Коледж

Денна: 20 000 грн

Спеціальність "Фінанси, банківська справа та страхування", освітня програма "Фінанси, банківська справа та страхування"

Галузь знань - 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність - 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітня програма  "Фінанси, банківська справа та страхування"

Освітньо-професійний ступінь "Фаховий молодший бакалавр"

 Подати заявку

Опис освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» фахового молодшого бакалавра спеціальності

072 «Фінанси,банківська справа та страхування»

 

Розділ 1. Загальна інформація

1.1.

Повна назва  закладу вищої освіти та структурного підрозділу

Київський коледж Приватний вищий начальний заклад «Університет сучасних знань»

 

1.2.

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

Фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування

1.3.

Офіційна назва освітньо-професійної програми

Фінанси, банківська справа та страхування

 

1.4.

Тип диплому та обсяг  освітньо-професійної програми

Диплом фахового молодшого бакалавра, одиничний 120 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік і 10 місяців  (на основі ПЗСО)

120 кредитів ЄКТС, термін навчання 2 роки 10 місяців (на основі БЗСО)

1.5.

Наявність акредитації/ліцензії

Наказ МОН від 24.01.2020 № 28-л

1.6.

Цикл/рівень

НРК України - 5 рівень, FQ-ЕНЕА –початковий,

ЕQF LLL - 5 рівень

1.7.

Передумови

Наявність повної загальної середньої освіти

1.8.

Мова(и) викладання

Українська

1.9.

Термін дії  освітньо-професійної програми

 

1.10

Інтернет-адреса постійного розміщення опису  освітньо-професійної програми

https://usz.org.ua/

Розділ 2. Мета освітньо-професійної програми

2.1.

Надати базові знання і практичні навички з фінансів, банківської справи та страхування із широким доступом до працевлаштування і подальшого навчання. Сформувати у слухачів сучасні базові уявлення в області поведінкових фінансів і маркетингової діяльності в сфері фінансових технологій та основ їх розвитку.

 

Пізнати сутність поведінкових фінансів, вміти сформулювати основні відмінності цієї течії від стандартних фінансових теорій, вміти аналізувати вплив психологічних чинників на поведінку фінансових фахівців та прийняття фінансових рішень інвесторів, а відтак і на ситуацію фінансового ринку.

Розділ 3. Характеристика освітньо-професійної програми

3.1

Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за

наявності))

07 «Управління та адміністрування»

 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

3.2.

Орієнтація  освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна, базується на загальновідомих наукових результатах з урахуванням сучасного стану фінансової системи та орієнтацією на актуальні спеціалізації, у рамках яких можлива подальша професійна й наукова кар’єра в фінансовій, банківській сферах та у сфері страхування.

3.3.

Основний фокус  освітньо-професійної програми та спеціалізації

Спеціальна освіта та професійна підготовка в області фінансів, банківської справи та страхування

Ключові слова: фінанси, банківська справа, страхування..

3.4.

Особливості  освітньо-професійної програми

 

Освітньо-професійна програма передбачає сучасну теоретичну і практичну підготовку фахових молодших бакалаврів з фінансів, банківської справи та страхування. Програма націлена на отримання студентами необхідного обсягу знань та практичних навичок необхідних фахівцям сфери управління в сучасних умовах розвитку фінансового сектора.

 Змістовна основа курсу  - результати, отримані з психології, фінансової грамотності та експериментального дослідження економічного прийняття фінансових рішень, що увійшли в арсенал сучасної науки про людину в останні десятиліття, а саме.

Нейробіологічні основи поведінкових фінансів. Механізм прийняття фінансових ризиків індивідом: концепція корисності, первинність емоцій, оцінка ймовірностей, визначення точок відліку. Ключові групи інструментів поведінкових фінансів (behavioral finance - BF): евристики, фреймінг, емоції, вплив на ринок. Напрямки розвитку застосування інструментів BF: інвестори, корпорації, ринки, регулювання, освіту. Психологічні концепції, що лежать в основі поведінкових фінансів: теорія перспектив, когнітивний дисонанс, фреймінг.

Цикл професійної підготовки орієнтований на набуття професійних компетентностей сучасних фахівців, здатних розуміти психологію прийняття різноманітних фінансових рішень та уникати ризиків на фінансових ринках.

Цикл практичної підготовки забезпечує формування прогресивних фінансистів із новим фінансовим мисленням, з використанням психологічних методів дослідження задля виявлення особистих якостей та характеристик потенційного інвестора в умовах фактору невизначеності.

В коледжі  навчальний процес відбувається в активному дослідницькому науковому середовищі, що передбачає використання інтерактивних, відкритих та проблемних лекцій, семінарів і круглих столів із запрошенням відомих фахівців і практиків фінансової справи, бізнес-тренінгів на основі віртуальних симуляторів, кейс-методів, а також застосування сучасних освітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Акцентується увага на залученні до освітнього процесу роботодавців – практикуючих фінансистів.

Розділ 4.  Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

4.1.

Придатність до працевлаштування

Випускник здатний виконувати такі професійні роботи (згідно ДК

003:2010) і займати первинні посади: брокер (посередник з цінних паперів, дилер (продавець) цінних паперів, агент страховий, інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей, інспектор кредитний, інспектор обмінного пункту, бухгалтер, касир-експерт, інспектор-ревізор,

інспектор, ревізор, молодший державний інспектор, інспектор з контролю за цінами.

4.2.

Подальше навчання

 

Подальше навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, а також підвищення кваліфікації

Розділ 5. Викладання та оцінювання

5.1.

Викладання та

навчання

 

Підходи до освітнього процесу: проблемно-орієнтований, компетентнісний. Форми організації освітнього процесу: лекції, лабораторні та практичні заняття, семінари, самостійна робота, консультації із викладачами, навчальна практика, виробнича практика, елементи дистанційного навчання. Освітні технології: інтерактивні, інформаційно-комунікаційні, проектного навчання.

5.2.

Оцінювання

Диференційовані заліки та письмові екзамени, розрахунково-аналітичні завдання, домашні завдання та курсові роботи, есе, презентації, ділові та рольові ігри, ситуаційні завдання, проектна робота в командах, практика і стажування на підприємствах, захист  кваліфікаційної роботи.

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 4-бальною національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно); 2-рівневою національною шкалою (зараховано /незараховано); 100-бальною; шкалою ECTS (А, В, С, D, E, F, FX)

Розділ 6. Програмні компетентності

6.1.

Інтегральні

Компетентності (ІК)

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері фінансів, банківської справи та страхування або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів фінансової роботи і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

6.2.

Загальні

компетентності (ЗК)

 

ЗК 1. Здатність до формування світогляду щодо розвитку людського буття, суспільства і природи, духовної культури.

ЗК 2. Здатність розглядати суспільні явища в розвитку і конкретних історичних умовах.

ЗК 3. Здатність використовувати сучасні інформаційні технологій для розв'язання різноманітних задач у навчальній та практичній діяльності.

ЗК 4. Здатність до формування ринково-орієнтованого економічного світогляду.

ЗК 5. Уміння обґрунтовувати управлінські рішення та спроможність забезпечувати їх правочинність.

 ЗК 6. Здатність здійснювати комунікаційну діяльність.

ЗК 7. Здатність працювати як самостійно, так і в команді.

ЗК 8. Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами у професійній діяльності.

ЗК 9. Здатність працювати у міжнародному середовищі.

ЗК 10. Здатність займати активну життєву позицію та розвивати лідерські якості.

 ЗК 11. Здатність до оцінки та аналізу соціально-економічних процесів і явищ, до використання економічних знань у професійній діяльності.

ЗК 12. Здатність до навчання.                                                   

ЗК 13. Здатність формувати нові ідеї (креативність).

6.3.

Фахові компетентності (ФК)

 

ФК 1. Базові знання наукових понять і методів, необхідних для розуміння принципів функціонування фінансової системи.

ФК 2. Здатність використовувати математичний інструментарій для дослідження економічних процесів, розв’язання прикладних економічних завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ФК 3. Здатність аналізувати і оцінювати ефективність державної фінансової політики та міжбюджетних відносин. ФК 4. Здатність до застосування різних форм і методів бухгалтерського обліку на підприємстві.

ФК 5. Уміння складати, перевіряти та проводити бухгалтерську обробку документів, вести синтетичний й аналітичний облік.

 ФК 6. Здатність застосування знань права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання.

 ФК 7. Здатність до складання фінансової, податкової, статистичної та спеціальної звітності, передбаченої стандартами бухгалтерського обліку і законодавством України.

ФК 8. Здатність до аналізу підходів до організації бухгалтерського обліку в банківських установах України. ФК 9. Формування вмінь правильно відображати господарські операції бюджетних установ на рахунках бухгалтерського обліку та використовувати облікову інформацію в управлінні бюджетної установи.

ФК 10. Вміння застосовувати знання з організації та функціонування податкової системи України у професійній діяльності для розрахунків і сплати податків, зборів і обов’язкових платежів юридичних та фізичних осіб.

ФК 11. Уміння використовувати методичні підходи до оцінювання фінансового стану підприємств та фінансових установ.

ФК 12. Здатність використовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення, володіти інформаційними технологіями у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ФК 13. Вміння використовувати законодавчі та нормативні документи з питань оподаткування, кредитування, страхування.

ФК 14. Здатність підтримувати належний рівень економічних знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.

Розділ 7. Програмні результати навчання

7.1.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Розуміння сутності та принципів розвитку суспільства, природи і мислення.

ПРН 2. Розуміння культурологічних питань сучасності з позицій вшанування традицій і звичаїв свого народу та культурного надбання людства.

ПРН 3. Здатність аналізувати історичні події та процеси. ПРН 4. Знання теорії та методології інформатики, інформаційно-комунікаційного простору, інформації соціальних комунікацій.

ПРН 5. Вміння усного та письмового спілкування державною мовою.

ПРН 6. Здатність використовувати іноземну мову для забезпечення результативної професійної діяльності.

ПРН 7. Знання і уміння оперувати економічними категоріями та поняттями.

ПРН 8. Уміння розраховувати показники чисельності, руху трудових ресурсів, забезпеченості і ефективності використання активів підприємства.

ПРН 9. Здатність продемонструвати знання та навички планування фінансових показників діяльності суб’єктів господарювання, використовуючи розрахункові дані виробничої частини бізнес-плану.

ПРН 10. Уміння розробляти і виконувати в практичній роботі кошториси доходів і видатків бюджетних установ. ПРН 11. Здатність оцінювати показники формування і виконання бюджетів, діагностування тенденцій розвитку бюджетної системи.

ПРН 12. Уміння застосовувати статистичні методи до аналізу фінансового стану підприємств, банківських установ, страхових компаній та оцінювання ефективності їх фінансово-економічної діяльності.

ПРН 13. Здатність продемонструвати знання та розуміння основ організації фінансів на підприємствах, у банківських установах, страхових компаніях, бюджетних установах. ПРН 14. Володіння навичками вкладання депозитів і отримання кредитів у банківських установах.

 ПРН 15. Здатність виконувати комп’ютерні обчислення, що мають відношення до фінансів, банківської справа та страхування, використовуючи належне програмне забезпечення

ПРН 16. Уміння складати фінансову, податкову, статистичну звітність та аналізувати фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання.

ПРН 17. Систематизувати та аналізувати інформацію для вирішення професійних завдань у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

 ПРН 18. Вміння здійснювати контроль за ефективністю формування та використання фінансових ресурсів і досягнення поставлених завдань.

ПРН 19. Уміння визначати суми податків, зборів, платежів до бюджетів різних рівнів та складати розрахунки, декларації, інші документи щодо оподаткування.

ПРН 20. Уміння застосовувати на практиці навички щодо механізму функціонування грошової системи в ринковій економіці.

ПРН 21. Володіння навичками укладання договорів за різними видами страхування, правильного використання методики розрахунків відповідних страхових тарифів та розмірів страхових платежів.

ПРН 22. Уміння оцінювати відповідність стану організації охорони праці на підприємстві чинному законодавству і нормативним актам.

ПРН 23. Уміння відображати зміст банківських операцій за рахунками бухгалтерського обліку та визначати результат діяльності банку за даними фінансового обліку.

 ПРН 24. Здатність визначати стратегічні цілі професійної діяльності, аналізувати сучасний ринок праці та вільно оперувати правилами складання власного портфоліо для пошуку роботи.

ПРН 25. Аналізувати фінансову поведінку, економічну діяльність людей, соціальних груп з урахуванням психологічних чинників оцінювати ефективність проектів з урахуванням фактору невизначеності;

ПРН 26. Користуватися знаннями з нейрофінансів для самостійного аналізу своєї економічної діяльності та соціальної поведінки людей;

ПРН 27. Самостійно здійснювати підготовку завдань і розробляти проектні рішення з урахуванням фактору невизначеності;

ПРН 28. Розробляти стратегії поведінки фінансових та страхових агентів на різних ринках;

ПРН 29. Швидко реагувати на різні чинники впливу на поведінку людей та приймати адекватні рішення у різних ситуаціях;

ПРН 30. Вміти критично осмислювати концептуальні теорії, які стосуються фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють засади й закономірності функціонування та розвитку фінансових систем;

ПРН 31. Проводити дослідження на рівні молодшого бакалавра, зокрема, здійснювати пошук, обробляти та аналізувати інформацію із сучасних джерел з нейрофінансів;

ПРН 32. Використовувати концепції, методи й інструменти фінансового менеджменту з врахуванням психофізіологічних особливостей людей;

ПРН 33. Застосовувати навички обґрунтування та управління фінансовими проектами;

ПРН 34. Вміти аналізувати вплив поведінкових чинників на прийняття фінансових рішень інвесторів та на ситуацію фінансового ринку в цілому;

ПРН 35. Демонструвати вміння уникати поведінкових помилок в умовах невизначеності й ризику;

ПРН 36. Застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення, володіти інформаційними технологіями у сфері фінансів, банківської справи та страхування

ПРН 37. Виявляти вплив психологічних якостей трейдерів, страхових агентів на ефективність проведених ними операцій;

 

Розділ 8. Ресурсне забезпечення реалізації програми

8.1.

Кадрове забезпечення

До реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівники з науковими ступенями та/або вченими званнями, а також висококваліфіковані спеціалісти, які мають стаж практичної, наукової та педагогічної роботи.

8.2.

Матеріально-технічне

забезпечення

Офіційний веб-сайт http://usz.org.ua/ містить інформацію про освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, контакти. Проведення лекційних занять здійснюється в аудиторіях, оснащених технічними засобами аудіо і відео-відтворення інформації, доступом до Інтернет, у т.ч за бездротової технологією.

При проведенні аудиторних занять, використовуються комп’ютерні класи в сучасною комп’ютерною технікою, об’єднаною в локальну мережу з підключенням та необмеженим доступом до Інтернет та відповідним програмним забезпеченням, та  спеціалізовані кабінети з навчальними стендами, необхідними медіа-засобами.

8.3

Інформаційне та навчально-методичне

забезпечення

Забезпечення навчальною та навчально-методичною літературою здійснюється за рахунок фондів Університету сучасних знань. Наявні періодичні видання професійного спрямування. Сучасні технології навчання: робота студентів у спеціалізованих кабінетах з мультимедійними технологіями, інтерактивні лекції, пошукова методика здобуття знань, проектна робота, комп’ютеризований тестовий контроль якості знань, тощо. Підключення до мережі INTERNET.

Розділ 9.  Академічна мобільність

9.1.

Національна кредитна мобільність

 

9.2.

Міжнародна кредитна мобільність

 

9.3.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

 

       

 

Тривалість навчання:
3 роки

Форма навчання:
денна, заочна та індивідуальна

Працевлаштування:
з 1-го курсу

Диплом:
державного зразка

Інші пропозиції напрямку "Коледж"

Коледж

Спеціальність "Журналістика", освітня програма "Журналістика"

Дізнатись більше

Коледж

Спеціальність "Право", освітня програма "Право"

Дізнатись більше

Коледж

Спеціальність «081 Право», освітня програма «Право»

Дізнатись більше

Коледж

Спеціальність «022 Дизайн», освітня програма «Дизайн»

Дізнатись більше

Коледж

Спеціальність «071 Облік і оподаткування», освітня програма «Облік і оподаткування»

Дізнатись більше

Отримайте консультацію щодо вступу у приймальній комісії

Залиште заявку, щоб ми з вами зв'язалися найближчим часом.