Магістратура

Денна: 26 000 грн Заочна: 22 000 грн

Юридична психологія

053 «Психологія»

Освітньо-професійна програма  другого (магістерського) рівня вищої освіти

«Юридична психологія».

Гарант програми – Корсун Сергій Іванович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри

Галузь знань  - 05 Соціально-поведінкові науки

Спеціальність  - 053 «Психологія»

Обсяг програми  - 90 кредитів ЄКТС

Тривалість програми  - 1 рік 4 місяців

Форма навчання - денна/заочна

 Подати заявку

МЕТА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Здійснити теоретичну та практичну підготовку висококваліфікованих психологів. Забезпечити формування компетентностей необхідних для реалізації на високому рівні різних напрямів професійної діяльності-наукової, практичної та бути конкурентоздатними на сучасному ринку праці. Розкрити взаємозв’язок юридичної психології із загальною психологією, висвітлити структуру юридичної психології, її взаємодію із юридичними дисциплінами.

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Освітньо-професійна програма передбачає вивчення варіативних дисциплін спрямованих на розширення знань та вмінь у сферах психології особистості, психології професійної діяльності в звичайних та особливих умовах.

Підготовка магістранта до самостійної діяльності, що вимагає поглибленої професійної і фундаментальної підготовки, в тому числі до науково-дослідної роботи, педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі, а також до роботи в організаціях різного типу в якості психолога-практика в галузі ефективного управління персоналом, вирішення організаційних конфліктів, підвищення психологічної компетентності працівників організації. Особливістю ОПП юридичної психології є вивчення закономірностей поведінки людей у системі правових відносин, а також структури та видів юридичної діяльності. Юридична психологія здійснює синтез основ психологічних знань та основ юриспруденції. Будучи соціальною істотою, людина організовує свою діяльність відповідно до певних правил/норм поведінки, обов’язкових для конкретних груп, класів або суспільства в цілому.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ВИПУСКНИКІВ ПРОГРАМИ:

Випускники програми  «Юридична психологія» можуть займати  робочі місця у психотерапевтичних, психологічних, консультативних службах; у соціальних організаціях (центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, дитячі центри творчості і дозвілля, дитячі будинки, притулки, будинки престарілих, інвалідів); у закладах охорони здоров’я (лікарні, поліклініки, спецшколи для дітей-інвалідів, наркологічні та реабілітаційні центри); в установах з підбору й добору персоналу (кадрові агентства, центри зайнятості, центри з профорієнтації); у компаніях, малих підприємствах та бізнес-структурах; у правоохоронних органах (установи ювенальної юстиції, колонії, розподільники); у службі довіри; у Міністерстві надзвичайних ситуацій (митниці, служби порятунку, військові організації); у вищих навчальних закладах (ВНЗ); у науково-дослідних інститутах (НДІ психології). Професійні назви робіт (за ДКП 003:2010(2310.2) «викладач вищого навчального закладу»; (2445.1) «науковий співробітник (психологія)»; (2445.2) «психолог»; (2340) «консультант центральної психолого-медико-педагогічної консультації».

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

Після закінчення освітньої програми «Юридична психологія» випускники мають сформувати такі результати навчання:

  • здійснювати системно-структурний аналіз процесу діяльності, який розглядається у зв’язку із структурою особистості та системою правових норм;
  • діагностувати правовідповідність вчинків особистості;
  • застосовувати адекватні методи дослідження психічних станів особистості;
  • аналізувати і пояснювати психологічний зміст та механізми становлення розвитку різних форм прояву психіки (психічних процесів, станів і властивостей особистості, свідомих і не усвідомлюваних психічних явищ);
  • психологічний зміст, структуру, психологічні механізми й умови розвитку особистості та окремих її складових;
  • вміти організовувати та проводити психологічне дослідження із застосуванням валідних та надійних методів;
  • робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, організацій;
  • розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, психотерапія, консультування, тощо), провадити їх в індивідуальній та груповій роботі, оцінювати якість;
  • здійснювати розробку програм психологічного супроводу професійної діяльності, організовувати роботу з персоналом, проводити підбір, добір персоналу.

Тривалість навчання:
1 рік 4 місяців

Форма навчання:
Денна, заочна

Працевлаштування:
З першого курсу

Диплом:
Державного зразка

Інші пропозиції напрямку "Магістратура"

Магістратура

Право

Дізнатись більше

Магістратура

Менеджмент

Дізнатись більше

Магістратура

Психологія

Дізнатись більше

Отримайте консультацію щодо вступу у приймальній комісії

Залиште заявку, щоб ми з вами зв'язалися найближчим часом.