Магістратура

Денна: 26 000 грн Заочна: 22 000 грн

Психологія

053 «Психологія»

Освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні вищої освіти «Практична психологія».

Гарант програми – Алєксєєва Анна Валеріївна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник зі спеціальності загальна психологія, історія психології

Галузь знань - 05 Соціально-поведінкові науки

Спеціальність - 053 «Психологія»

Обсяг програми  - 90 кредитів ЄКТС

Тривалість програми - 1 рік 4 місяців

Форма навчання - денна/заочна

 Подати заявку

Програма "Психологія" Університету сучасних знань призначена для розвитку або розширення ваших знань у цій галузі і монетизації отриманих знань та навичок.

Будучи студентом данної програми ви досягнете наступних результатів навчання:

• Всебічні знання та розуміння того, як психологію можна застосувувати до бізнесу, включаючи дослідження та теорію в галузі повсягденного життя, навчання, робти, розвитку, лідерства, мотивації, поведінки споживачів, маркетингу та реклами.

• Критичне розуміння того, як психологію можна застосовувати до глобальних, реальних питань, ситуацій та контекстів на благо людей, команд та організацій.

• Досвід розвитку навичок впевненості, необхідних для застосування психологічних принципів у діловому середовищі.

• Критичне розуміння себе як практикуючих психологів, психології як науки та способу застосування психології на робочому місці.

• Критичне розуміння парадигм психологічних досліджень, методів дослідження, аналізу даних, теорій та генерування знань.

• Ретельний підхід до фільтрації, аналізу, оцінки та застосування доказів та теорії психологічних досліджень, тобто психологічної літератури.

• Набір навичок, що передаються працюючи самостійно та в командах, цифрові та аргументаційні навички, цифрова грамотність, ефективна комунікація в різних засобах масової інформації.

• Навички професійної та етичної поведінки, консультацій та практики, що базується на фактичних даних.

• Чітко і точно генерувати інформацію, надавати аргументи і проводити аналіз інформації.

МЕТА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Здійснити теоретичну та практичну підготовку висококваліфікованих психологів. Забезпечити формування компетентностей необхідних для реалізації на високому рівні різних напрямів професійної діяльності: наукової, практичної та бути конкурентоздатними на сучасному ринку праці. 

Отримай задоволення від інноваційних методів навчання !

Дуальна освіта

Узгоджена взаємодія освітньої та виробничої сфери з
підготовки здобувачів освіти.

Навчально-виховні екскурсії

Спостереження та вивчення різних
явищ, предметів, процесів у музеях, на виставках, виробництвах тощо.

Гейміфікація

Використання ігрових елементів безпосередньо під час
навчання.

WorkShop

Виїзне заняття для здобувачів освіти, що відбувається на
виробництві,  в компанії чи організації.

Кейс-стаді

Вивчення на базі фільмів - персонологічних моделей для
пізнання особистостей життя, процесів тощо.

Online методи

Отримання знань та навиків за допомогою інформаційних систем, компютерів, інших digital гаджетів.

Телемости

Спільні лекції та семінари із закордонними викладачами та
студентами в реальному часі.

Кіно-кейси

Вивчення на базі фільмів персонологічних моделей для
пізнання життєвих та професійних процесів.

Хакатони

Це форма спільної роботи над рішенням певного завдання,
проблеми.

 

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Освітньо-професійна програма передбачає вивчення варіативних дисциплін, спрямованих на розширення знань та вмінь у сферах психології особистості, психології професійної діяльності в звичайних та особливих умовах.

Програма спрямована на підготовку практичного психолога, спеціаліста, який працює і як дослідник, і як практик, хто поряд із науковою чи викладацькою роботою ще й працює у сфері практичної психології – вивчення конкретної людини й надання їй психологічної допомоги.

Цикл професійної та практичної підготовки орієнтований на формування у магістрів психології здатності до соціально-психологічної діагностики, психологічного консультування з проблеми ефективної взаємодії особистості й групи. Програма дає змогу оволодіти знаннями, навичками та вміннями:   здійснювати соціально-психологічний супровід і допомогу, управління роботою персоналу і організацію діяльності психологічних служб; використовувати набуті знання для педагогічної та науково-дослідної  діяльності у сфері психології (наприклад, системне створення навчального матеріалу з питань психології, аналіз та систематизація науково-психологічної інформації, психологічний супровід впровадження наукових розробок тощо).

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ВИПУСКНИКІВ ПРОГРАМИ:

Випускники програми  «Практична психологія» можуть займати широке коло посад, що пов’язані з психологічним консультуванням,  психодіагностикою та проведенням прикладних психологічних досліджень, здійснювати викладацьку діяльність по цій спеціальності.

Магістр психології може займати посади відповідно до професійних назв робіт за Національним класифікатором України. "Класифікатор професій ДК 003:2010":

1229.7: Начальник центру (психологічного забезпечення, соціально-трудової реабілітації дорослих, з надання соціальних послуг тощо);

1232: Головний психолог;

2310.2: Асистент

2320: Викладач професійно-технічного навчального закладу

2340: Консультант психолого-медико-педагогічної консультації;

2445.1: Молодший науковий співробітник (психологія)

2445.1: Науковий співробітник (психологія)

2445.1: Науковий співробітник-консультант (психологія)

2445.2: Практичний психолог. Психолог

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

Після закінчення освітньої програми «Практична психологія» випускники мають сформувати такі результати навчання:

 • проведення соціально-психологічних досліджень та оптимізація психологічного клімату у трудових колективах;
 • здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із різних джерел із використанням сучасних інформаційно - комунікаційних технологій;
 • вміти організовувати та проводити психологічне дослідження із застосуванням валідних та надійних методів;
 • робити психологічний супровід діяльності різних організацій усіх форм власності, а також установ і підрозділів органів державної влади та управління;
 • здійснювати психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, організацій;
 • розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, психотерапія, консультування, тощо), провадити їх в індивідуальній та груповій роботі, оцінювати якість;
 • розробляти просвітницькі матеріали та освітні програми, впроваджувати їх, отримувати зворотній зв'язок, оцінювати якість;
 • оцінювати ступінь складності завдань діяльності та приймати рішення про звернення за допомогою або підвищення кваліфікації;
 • вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи галузі психології та загальнолюдські цінності;
 • здійснювати розробку програм психологічного супроводу професійної діяльності, організовувати роботу з персоналом, проводити підбір, добір персоналу;
 • втілювати результати наукового пошуку у практичну діяльність психолога;
 • вирішувати складні фахові завдання (практичні та дослідницькі) з опорою на доступні ресурси у галузі психології;
 • здатність виконувати комп’ютерні обчислення при обробці емпіричних даних психологічного характеру;
 • володіння англійською мовою (або інш.), здатність використовувати спеціальну термінологію при роботі з науковими джерелами;
 • володіти навичками в області наукової комунікації та знаннями щодо найновіших досягнень області психології;
 • володіння навичками диференціації психологічної допомоги клієнтам з врахуванням їх національно-культурного, вікового, гендерного і соціального статусу та індивідуально-психологічних характеристик;
 • володіння навичками роботи з комп'ютером, використання інформаційних технологій для вирішення експериментальних і практичних завдань у галузі психології;
 • здатність використовувати концептуальні знання, включаючи знання сучасних досягнень, для розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем психологічної галузі;
 • вміння використовувати теорії, принципи, методи та поняття психологічної науки в навчанні та професійній діяльності;
 • збирати та інтерпретувати інформацію, обирати методи та інструментальні засоби для вирішення професійних завдань;
 • розробляти заходи з психологічного супроводу проведення наукових досліджень;
 • знати психологічні характеристики навчально-виховного процесу у закладах освіти;

 

 

Тривалість навчання:
1 рік 4 міс

Форма навчання:
Денна, заочна та індивідуальна

Працевлаштування:
з 1 курсу

Диплом:
Державного зразка

Інші пропозиції напрямку "Магістратура"

Магістратура

Право

Дізнатись більше

Магістратура

Менеджмент

Дізнатись більше

Магістратура

Юридична психологія

Дізнатись більше

Отримайте консультацію щодо вступу у приймальній комісії

Залиште заявку, щоб ми з вами зв'язалися найближчим часом.