Бакалаврат

Денна: 25 000 грн Заочна: 21 000 грн

Облік і оподаткування

Перший (бакалаврський) рівень

Галузь знань - 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність - 071 «Облік і оподаткування»

Освітня програма "Облік і оподаткування"

Обсяг програми - 240 кредитів ЄКТС Тривалість програми - 3 роки і 10 місяців.

 Подати заявку

Залишайте заявку на навчання !!!

Мета освітньої програми

Підготовка фахівців з бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування, які володіють глибокими знаннями та професійними компетенціями щодо забезпечення ефективної діяльності підприємства.

Отримай задоволення від інноваційних методів навчання !

Дуальна освіта

Узгоджена взаємодія освітньої та виробничої сфери з
підготовки здобувачів освіти.

Навчально-виховні екскурсії

Спостереження та вивчення різних
явищ, предметів, процесів у музеях, на виставках, виробництвах тощо.

Гейміфікація

Використання ігрових елементів безпосередньо під час
навчання.

WorkShop

Виїзне заняття для здобувачів освіти, що відбувається на
виробництві,  в компанії чи організації.

Кейс-стаді

Застосування теоретичних знань до вирішення практичних занять. Опрацювання реальної ситуації на реальних фактах. 

Online методи

Отримання знань та навиків за допомогою інформаційних систем, компютерів, інших digital гаджетів.

Телемости

Спільні лекції та семінари із закордонними викладачами та
студентами в реальному часі.

Кіно-кейси

Вивчення на базі фільмів персонологічних моделей для
пізнання життєвих та професійних процесів.

Хакатони

Форма спільної роботи над рішенням певного завдання,
проблеми.

 

Особливості освітньої програми

Програма передбачає вивчення широкого кола економічних систем та процесів, починаючи від макроекономічних (включаючи їх еволюцію) та закінчуючи мікроекономічними системами та процесами; ґрунтується на розумінні економічних теорій і законодавчо-нормативних документів. Забезпечує формування базового рівня знань та навичок з обліку, аудиту та оподаткуванню результатів діяльності підприємства. Орієнтована на базову спеціальну підготовку сучасних бухгалтерів, аудиторів, податкових інспекторів, підприємців, економістів тощо. Формує фахівців з обліку, аудиту та оподаткуванню з творчим мисленням, здатних використовувати існуючі методи відображення господарських операцій в обліковій системі, узагальнювати їх, формувати різні види звітності і аналізувати її, виконувати контрольні функції.

Програма реалізує поглиблення рівня знань і навичок з обліку і оподаткування результатів діяльності підприємств чи організацій. Орієнтована на глибоку спеціальну підготовку сучасних фінансових менеджерів, головних бухгалтерів, бухгалтерів, підприємців, ініціативних та здатних до швидкої адаптації до вимог сучасного бізнес- середовища. Враховує діючі вимоги до вирішення практичних питань шляхом ув'язки програми підготовки з сучасними всесвітньо відомими сертифікаційними програмами бухгалтерів (АССА, САР).

Формує фахівців з обліку і оподаткування з новим перспективним способом мислення, здатних не лише застосовувати існуючі методи відображення господарських операцій в обліковій системі, але й створювати умови для формування якісної інформації для цілей складання фінансової, податкової і управлінської звітності на базі сучасних досягнень. Виконується в активному дослідницькому середовищі. Здійснюється сертифікація програми в системі АССА.


Залишайте заявку на навчання !!!

 

Програмні результати навчання:

Після закінчення освітньої програми «Облік і оподаткування» випускники мають сформувати такі результати навчання:

  • Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.
  • Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств.
  • Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.
  • Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень.
  • Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств.
  • Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності.
  • Знати механізми функціонування бюджетної і податкової систем України та враховувати їх особливості з метою організації обліку, вибору системи оподаткування та формування звітності на підприємствах.
  • Розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та оцінювати ефективність прийняття рішень з використанням обліковоаналітичної інформації.
  • Ідентифіковувати та оцінювати ризики господарської діяльності підприємств.
  • Розуміти теоретичні засади аудиту та вміти застосовувати його методи і процедури.

Залишайте заявку на навчання !!!

Тривалість навчання:
3 роки 10 місяців

Форма навчання:
Денна, заочна

Працевлаштування:
З першого курсу

Диплом:
Державного зразка

Інші пропозиції напрямку "Бакалаврат"

Бакалаврат

Психологія

Дізнатись більше

Бакалаврат

Менеджмент

Дізнатись більше

Бакалаврат

Право

Дізнатись більше

Бакалаврат

Спеціальність "Психологія", освітня програма "Психологія" (Кропивницький інститут)

Дізнатись більше

Бакалаврат

Спеціальність "Право", освітня програма "Право" (Кропивницький інститут)

Дізнатись більше

Отримайте консультацію щодо вступу у приймальній комісії

Залиште заявку, щоб ми з вами зв'язалися найближчим часом.