Аспірантура

Денна: 30 000 грн Заочна: 26 000 грн

Психологія

Освітньо-професійна програма на третьому ((освітньо-науковому) рівні доктор філософії (PhD) - Педагогічна та вікова психологія

Галузь знань  -  05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність  - 053 Психологія

Обсяг програми  - 60 кредитів ЄКТС Тривалість програми 4 роки

Форма навчання - денна

 Подати заявку

053 Психологія

Освітньо-наукова програма «Психологія», за якою провадиться освітня діяльність третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю 053 «Психологія» розроблена згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» і «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №266 від 23.03.2016 р.

Програма відповідає третьому (освітньо-науковому) рівню вищої освіти та дев’ятому кваліфікаційному рівню за Національною рамкою кваліфікацій, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України № 1341 від 23.11.2011 р. «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №509 від 12.06.2019 р.).

РОЗРОБЛЕНО РОБОЧОЮ ГРУПОЮ у складі:

 

Вітенко

Іван Семенович –

завідувач кафедри психології та педагогіки, доктор психологічних наук, професор кафедри суспільних наук

 

Юхновець

Геннадій Олександрович –

професор кафедри психології та педагогіки, кандидат педагогічних наук, професор кафедри юридичної психології

Лісновська Леся Борисівна –

доцент кафедри психології та педагогіки, кандидат психологічних наук

Компанець Володимир Володимирович –

доцент кафедри психології та педагогіки, кандидат психологічних наук

Алєксєєва

Анна Валеріївна –

доцент кафедри психології та педагогіки, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник зі спеціальності загальна психологія, історія психології

Корсун

Сергій Іванович –

доцент кафедри психології та педагогіки, кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та соціальної психології

Ульяніч

Ігор Володимирович –

доцент кафедри психології та педагогіки, кандидат психологічних наук

 

Мета освітньо-професійної програми

Підготовка фахівців з психології, здатних до розв’язання складних завдань та проблем педагогіки та вікової психології; формування розуміння закономірностей людської взаємодії та неоднозначності інтерпретацій проблем в педагогічній діяльності; розвиток здатності до застосування психологічних знань в умовах професійної діяльності; конкурентоспроможність та інтегрованість у європейський та світовий науково-освітній простір фахівців з психології, здатних до самостійної науково-дослідної, науково-інноваційної, організаційно-управлінської, педагогічної діяльності; формувати сучасні наукові знання про закономірності психічного розвитку людини, його можливості в процесі навчання і виховання в контексті загальних проблем;

Особливості освітньо-професійної програми

Інтеграція фахової підготовки в галузі психології та викладання психології у вищій школі з інноваційною, пошуково-дослідницькою діяльністю. Програма базується на сучасних знаннях законодавства та нормативно-інструктивних матеріалів у сфері вищої школи; сучасних уявленнях про тенденції, закономірності розвитку психологічної науки. Навчання, базоване на дослідженнях із застосуванням загальнонаукових і психологічних методів, постановці дослідницьких завдань та їх реалізації під час роботи над дисертацією і дослідницької практики.

Усі здобувачі освіти ступеня доктора філософії мають можливість сформувати індивідуальну освітню траєкторію огляду на потреби виконання дослідницького проекту і формування майбутньої кар’єри: шляхом вибору дисциплін іншого рівня освіти і через вибір дисциплін у циклі загальної підготовки за певними напрямами («викладацька компетентність», «робота з інформаційними ресурсами», «менеджмент наукових проектів»).

 

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми:

Випускники можуть працювати у наступних галузях, а саме: психотерапевтичних, психологічних, консультативних службах; соціальних організаціях (центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, дитячі центри творчості і дозвілля, дитячі будинки, притулки, будинки престарілих, інвалідів); компаніях, малих підприємствах та бізнес-структурах; правоохоронних органах (установи ювенальної юстиції, колонії, розподільники), службі порятунку, довіри, військові організації. А також обіймати посади згідно Класифікатора професій України ДК 003:2010:

1229.6 Завідувач центральної психолого-медико-педагогічної консультації;

1229.7 Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації;

1229.7 Начальник центру (психологічного забезпечення, соціально-трудової реабілітації дорослих, з надання соціальних послуг тощо);

1232 Головний психолог;

1232 (24054) Начальник лабораторії соціології та психофізіології праці;

1483 Менеджер (управитель) у соціальній сфері;

2340 Консультант психолого-медико-педагогічної консультації;

2340 Консультант центральної психолого-медико-педагогічної консультації;

2445.1 Молодший науковий співробітник (психологія);

2445.1 Науковий співробітник-консультант (психологія);

2445.1 (23667) Науковий співробітник (психологія);

2445.2 Практичний психолог;

 2445.2 (24459) Психолог;

1229.4 (22027) Завідувач практики (виробничої, навчальної);

2310.2 Викладач вищого навчального закладу


 
Програмні результати навчання:

  • Брати участь в обговоренні наукового дослідження у форматі усних презентацій під час наукових заходів.
  • Оброблювати первинні матеріали емпіричного психологічного дослідження і визначати на цій основи методи аналізу, інтерпретації, формування і перевірки наукових гіпотез.
  • Володіти навичками викладання психологічних дисциплін, проведення навчальних аудиторних занять різного типу, оцінювання результатів навчальної роботи за обґрунтованими критеріями, вести ефективну комунікацію із учасниками навчального процесу.
  • Ініціювати наукові проекти в галузі психології, розробляти, реалізовувати їх у практиці. Глибоко розуміти загальні принципи та методи психології, а також методологію наукових досліджень, застосувати їх у власних дослідженнях у сфері психології та у викладацькій практиці;
  • Розробляти та реалізовувати наукові проекти, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі наукові та технологічні проблеми в психології з дотриманням норм професійної етики, а також правил академічної доброчесності в наукових дослідженнях та науково-педагогічній діяльності.
  • Вільно презентувати та обговорювати наукові та прикладні проблеми психології державною та іноземною мовами, кваліфіковано відтворювати результати.

Тривалість навчання:
4 роки

Форма навчання:
Денна, заочна та індивідуальна

Працевлаштування:
з 1 курсу

Диплом:
Державного зразка

Інші пропозиції напрямку "Аспірантура"

Аспірантура

Право

Дізнатись більше

Отримайте консультацію щодо вступу у приймальній комісії

Залиште заявку, щоб ми з вами зв'язалися найближчим часом.