Магістратура

Денна: 45 000 грн Заочна: 30 000 грн

Менеджмент

073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

Освітньо-професійна       програма        на       другому       (магістерському)       рівні

«Менеджмент»

Гарант програми – ПРОХОРОВА МАРИНА ЕДУАРДІВНА- КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ

Група забезпечення:

 1. Пахомов Володимир Ігорович- кандидат економічних наук, доцент
 2. Яремович Петро Петрович- кандидат економічних наук, доцент
 3. Галанін Володимир Дмитрович - кандидат економічних наук, доцент

Галузь знань  - 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність - 073 «Менеджмент»

Обсяг програми   -  90 кредитів ЄКТС

Тривалість програми  - 1 рік 4 місяців

Форма навчання  - денна/заочна

 Подати заявку

Дипломований менеджер - це найвищий статус, якого ви можете досягти в професії керівника. Тисячі менеджерів вже працюють над тим, щоб отримати статус фахового як доказ їхньої здатності керувати людьми та керувати змінами.

Тепер ви можете зробити свій наступний крок для того, щоб стати дипломованим менеджером, завдяки цій програмі у гнучкий спосіб покращити свої навички управління та продемонструвати ваш постійний професійний розвиток.

Ви навчитеся планувати, організовувати, керувати функціями та процесами різноманітних організацій та керувати ними, а також формувати свої лідерські навички. Ви також отримаєте широку базу управлінських знань із:
 • маркетингу
 • бухгалтерського обліку
 • теорії та практиці спілкування
 • інформаційних систем
 • науці управління
 • організаційної поведінки
 • фінансам
 • комерційному праву

Інші навички, що викладаються, включають вирішення проблем, прийняття рішень, а також моніторинг та оцінку організаційних змін.

Навіщо менеджеру ступінь магістра?

Ступінь магістра, менеджера готує  до DIGITAL світу сьогодення. Випускники програми  прокачають критичне мислення, комунікації та навички управління, необхідні для досягнення успіху в різних робочих середовищах.

Залишайте заявку та отримуйте -25% знижки на навчання !!!

Мета освітньо-професійної програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців з менеджменту, які володіють методологією й інструментальним апаратом в управлінській, науково-дослідній, навчальній, експертно-консалтинговій сферах. Мають специфічні знання з термінології, законів, закономірностей, методів, принципів, функцій адміністративного менеджменту; розуміння сутності і змісту сучасних концепцій управління; уміння прийняття і реалізації у практичній діяльності управлінських рішень, враховуючи вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища.

Особливості освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма передбачає сучасну теоретичну і практичну підготовку менеджерів (управителів) з адміністративної діяльності. Програма націлена на отримання студентами необхідного обсягу знань та практичних навичок необхідних фахівцям сфери управління в сучасних умовах господарювання.

Цикл професійної підготовки орієнтований на набуття професійних компетентностей сучасних фахівців, здатних адаптуватися до мінливого ринкового середовища та приймати управлінські рішення. Цикл практичної підготовки забезпечує формування фахівців-управлінців з новим перспективним способом системного стратегічного мислення. Навчання в активному дослідницькому науковому середовищі, що передбачає використання інтерактивних, відкритих та проблемних лекцій, семінарів і круглих столів із запрошенням відомих фахівців і практиків з менеджменту, бізнес- тренінгів на основі віртуальних симуляторів, кейс-методів, а також застосування сучасних освітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Розвиток професійних та дослідницьких компетентностей забезпечується участю студентів у різноманітних науково- практичних заходах кафедри.

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми:

Робочі місця в державному та приватному секторах у різних сферах діяльності, зокрема: працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), в яких випускники працюють у якості керівників первинного рівня управління або виконавців різноманітних служб апарату управління; органи державного та муніципального управління; структури, в яких випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу. Випускники можуть працювати на посадах: керівники та головні фахівці виробничих підрозділів підприємств; начальники виробничих дільниць; керівники основних підрозділів організації; керівники підрозділів маркетингу; керівники фінансових, бухгалтерських, економічних та адміністративних підрозділів; керівники підрозділів матеріально- технічного постачання; менеджери з дослідження ринку та вивчення суспільної думки.

Згідно з Національним класифікатором України: класифікатор професій (ДК003:2010) та International Standart Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) випускники спеціальності 073 «Менеджмент» можуть працювати на посадах:

2 Професіонали:

2310 Викладачі вищих навчальних закладів:

2310.1 професори та доценти;

2310.2 асистент, викладач вищого навчального закладу.

24 Інші професіонали:

244 Професіонали в галузі економіки, соціологій, географії:

2441 Професіонали в галузі економіки;

2441.1 Наукові співробітники;

2441.2 Економісти.

25368 Економіст з планування;

25377 Економіст з фінансової роботи.

2447.2       Професіонали    з    управління    проектами    та    програмами.    Менеджмент    та адміністрування

12 Керівники підприємств, установ та організацій

 • керівники виробничих та інших основних підрозділів:

1222 Керівники виробничих підрозділів у промисловості;

1223 керівники виробничих підрозділів у будівництві;

1229 Керівники інших основних підрозділів;

 • Керівники функціональних підрозділів:

1231 Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів;

1232 Керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин;

1233 керівники підрозділу маркетингу;

1235 Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання;

13 Керівники малих підприємств без апарату управління:

1313 Керівники малих підприємств без апарату управління в будівництві;

14 Менеджери (управителі) підприємств, установ та організацій та їх підрозділів:

144 Менеджери (управителі) у будівництві;

1475.4 Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління;

1476 Менеджери (управителі) з архітектури та будівництва, технічного контролю, аналізу та реклами;

1477 Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу

1477.1 Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу

149 Менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності

1491 Менеджери (управителі) у житлово-комунальному господарстві

1496 Менеджери (управителі) із соціальної та корпоративної відповідальності

1499 Менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності, не віднесені до інших угруповань

 

Програмні результати навчання:

Після     закінчення     освітньої     програми «Менеджмент» випускники мають сформувати такі результати навчання:

 • Застосовувати концепції, методи й інструменти менеджменту для результативного й ефективного управління організацією.
 • Встановлювати зв’язки між елементами системи управління організації.
 • Застосовувати навички     обґрунтування     та     управління    проектами,    генерування підприємницької ідеї.
 • Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах.
 • Організовувати та здійснювати комунікації з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті.
 • Практикувати використання    сучасних    інформаційно-комунікаційних    технологій    в управлінні.
 • Аргументувати власну точку зору в  дискусії  на  основі етичних    міркувань, соціально відповідально.
 • Демонструвати вміння взаємодіяти з людьми та впливати на їх поведінку.
 • Виявляти здатність до саморозвитку, навчання впродовж всього життя та ефективного самоменеджменту.
 • Вміти аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації.
 • Вміти управляти організацією, її змінами, здійснюючи їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення, в тому числі у відповідності до міжнародних стандартів і рекомендацій моделей досконалості.
 • Формувати альтернативні стратегічні напрямки розвитку суб’єктів господарювання.
 • Вміти, за результатами аналітичної діяльності, визначати конкурентні стратегії на основі наявних інноваційних переваг.
 • Налагоджувати ефективний процес спілкування посадових осіб, формувати сприятливий соціально-психологічний клімат у виробничому колективі для досягнення високих результатів роботи.
 • Розробляти і впроваджувати заходи по співпраці суб’єктів господарювання з суб’єктами публічного впливу.
 • Розробляти управлінські рішення щодо забезпечення розвитку суб’єктів господарювання в умовах мінливого зовнішнього середовища.

  Залишайте заявку та отримуйте -25% знижки на навчання !!!

Тривалість навчання:
1 рік 4 міс

Форма навчання:
Денна, заочна

Працевлаштування:
з 1 курсу

Диплом:
Державного зразка

Інші пропозиції напрямку "Магістратура"

Магістратура

Право

Дізнатись більше

Магістратура

Психологія

Дізнатись більше

Магістратура

Юридична психологія

Дізнатись більше

Отримайте консультацію щодо вступу у приймальній комісії

Залиште заявку, щоб ми з вами зв'язалися найближчим часом.