Магістратура

Денна: 45 000 грн Заочна: 30 000 грн

Менеджмент

073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

Освітньо-професійна       програма        на       другому       (магістерському)       рівні

«Менеджмент»

Гарант програми – Пахомов Володимир Ігорович, кандидат економічних наук, доцент кафедри.

Галузь знань  - 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність - 073 «Менеджмент»

Обсяг програми   -  90 кредитів ЄКТС

Тривалість програми  - 1 рік 4 місяців

Форма навчання  - денна/заочна

 Подати заявку

Залишайте заявку та отримуйте -25% знижки на навчання !!!

Мета освітньо-професійної програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців з менеджменту, які володіють методологією й інструментальним апаратом в управлінській, науково-дослідній, навчальній, експертно-консалтинговій сферах. Мають специфічні знання з термінології, законів, закономірностей, методів, принципів, функцій адміністративного менеджменту; розуміння сутності і змісту сучасних концепцій управління; уміння прийняття і реалізації у практичній діяльності управлінських рішень, враховуючи вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища.

Особливості освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма передбачає сучасну теоретичну і практичну підготовку менеджерів (управителів) з адміністративної діяльності. Програма націлена на отримання студентами необхідного обсягу знань та практичних навичок необхідних фахівцям сфери управління в сучасних умовах господарювання.

Цикл професійної підготовки орієнтований на набуття професійних компетентностей сучасних фахівців, здатних адаптуватися до мінливого ринкового середовища та приймати управлінські рішення. Цикл практичної підготовки забезпечує формування фахівців-управлінців з новим перспективним способом системного стратегічного мислення. Навчання в активному дослідницькому науковому середовищі, що передбачає використання інтерактивних, відкритих та проблемних лекцій, семінарів і круглих столів із запрошенням відомих фахівців і практиків з менеджменту, бізнес- тренінгів на основі віртуальних симуляторів, кейс-методів, а також застосування сучасних освітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Розвиток професійних та дослідницьких компетентностей забезпечується участю студентів у різноманітних науково- практичних заходах кафедри.

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми:

Робочі місця в державному та приватному секторах у різних сферах діяльності, зокрема: працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), в яких випускники працюють у якості керівників первинного рівня управління або виконавців різноманітних служб апарату управління; органи державного та муніципального управління; структури, в яких випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу. Випускники можуть працювати на посадах: керівники та головні фахівці виробничих підрозділів підприємств; начальники виробничих дільниць; керівники основних підрозділів організації; керівники підрозділів маркетингу; керівники фінансових, бухгалтерських, економічних та адміністративних підрозділів; керівники підрозділів матеріально- технічного постачання; менеджери з дослідження ринку та вивчення суспільної думки.

Згідно з Національним класифікатором України: класифікатор професій (ДК003:2010) та International Standart Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) випускники спеціальності 073 «Менеджмент» можуть працювати на посадах:

2 Професіонали:

2310 Викладачі вищих навчальних закладів:

2310.1 професори та доценти;

2310.2 асистент, викладач вищого навчального закладу.

24 Інші професіонали:

244 Професіонали в галузі економіки, соціологій, географії:

2441 Професіонали в галузі економіки;

2441.1 Наукові співробітники;

2441.2 Економісти.

25368 Економіст з планування;

25377 Економіст з фінансової роботи.

2447.2       Професіонали    з    управління    проектами    та    програмами.    Менеджмент    та адміністрування

12 Керівники підприємств, установ та організацій

 • керівники виробничих та інших основних підрозділів:

1222 Керівники виробничих підрозділів у промисловості;

1223 керівники виробничих підрозділів у будівництві;

1229 Керівники інших основних підрозділів;

 • Керівники функціональних підрозділів:

1231 Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів;

1232 Керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин;

1233 керівники підрозділу маркетингу;

1235 Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання;

13 Керівники малих підприємств без апарату управління:

1313 Керівники малих підприємств без апарату управління в будівництві;

14 Менеджери (управителі) підприємств, установ та організацій та їх підрозділів:

144 Менеджери (управителі) у будівництві;

1475.4 Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління;

1476 Менеджери (управителі) з архітектури та будівництва, технічного контролю, аналізу та реклами;

1477 Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу

1477.1 Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу

149 Менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності

1491 Менеджери (управителі) у житлово-комунальному господарстві

1496 Менеджери (управителі) із соціальної та корпоративної відповідальності

1499 Менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності, не віднесені до інших угруповань

 

Програмні результати навчання:

Після     закінчення     освітньої     програми «Менеджмент» випускники мають сформувати такі результати навчання:

 • Застосовувати концепції, методи й інструменти менеджменту для результативного й ефективного управління організацією.
 • Встановлювати зв’язки між елементами системи управління організації.
 • Застосовувати навички     обґрунтування     та     управління    проектами,    генерування підприємницької ідеї.
 • Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах.
 • Організовувати та здійснювати комунікації з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті.
 • Практикувати використання    сучасних    інформаційно-комунікаційних    технологій    в управлінні.
 • Аргументувати власну точку зору в  дискусії  на  основі етичних    міркувань, соціально відповідально.
 • Демонструвати вміння взаємодіяти з людьми та впливати на їх поведінку.
 • Виявляти здатність до саморозвитку, навчання впродовж всього життя та ефективного самоменеджменту.
 • Вміти аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації.
 • Вміти управляти організацією, її змінами, здійснюючи їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення, в тому числі у відповідності до міжнародних стандартів і рекомендацій моделей досконалості.
 • Формувати альтернативні стратегічні напрямки розвитку суб’єктів господарювання.
 • Вміти, за результатами аналітичної діяльності, визначати конкурентні стратегії на основі наявних інноваційних переваг.
 • Налагоджувати ефективний процес спілкування посадових осіб, формувати сприятливий соціально-психологічний клімат у виробничому колективі для досягнення високих результатів роботи.
 • Розробляти і впроваджувати заходи по співпраці суб’єктів господарювання з суб’єктами публічного впливу.
 • Розробляти управлінські рішення щодо забезпечення розвитку суб’єктів господарювання в умовах мінливого зовнішнього середовища.

  Залишайте заявку та отримуйте -25% знижки на навчання !!!

Тривалість навчання:
1 рік 4 міс

Форма навчання:
Денна, заочна

Працевлаштування:
з 1 курсу

Диплом:
Державного зразка

Інші пропозиції напрямку "Магістратура"

Магістратура

Право

Дізнатись більше

Магістратура

Психологія

Дізнатись більше

Магістратура

Юридична психологія

Дізнатись більше

Отримайте консультацію щодо вступу у приймальній комісії

Залиште заявку, щоб ми з вами зв'язалися найближчим часом.

owl.carousel.min.js