Магістратура зі знижкою - 25% при оплаті за один рік

Магістратура в Університеті Сучасних знань — це можливість вдосконалити знання за спеціальністю та підвищити свою затребуваність на ринку праці.

Результат - диплом магістра та нові можливості для швидкого кар'єрного росту.

Про магістратуру

Що дає диплом магістра в Україні

Магістерські програми в більшості складаються відповідно до запитів потенційних роботодавців. Тобто, загальноосвітні дисципліни залишаються в програмі бакалаврів, а на магістрів чекають виключно корисні знання. Зазвичай це проявляється у великій кількості кредитів на вузькоспеціалізовані предмети, вивченні дослідних проектів і практиці;

В магістратурі велика увага приділяється розвитку інтегрованих навичок, таких як менеджмент, управлінська діяльність, комунікації з колективом. На виході ми отримуємо людину, яка вміє працювати в команді та організовувати її;

Магістратура — це можливість отримати в Україні другу вищу освіту практично в будь-якій сфері за 1.5-2 року. Вибирати магістерську програму можна не тільки в тій сфері, яку ви вивчали на бакалавраті. Багатьом абітурієнтам цікаво перейти на суміжну спеціальність. За фактом, за 6-6.5 років навчання ви отримуєте дві вищі профільних освіти з різним ухилом і стаєте для роботодавця більш перспективним здобувачем.

Людина, яка отримує магістерську освіту, зазвичай знаходиться в дорослому віці і здатна адекватно оцінювати ситуацію. Тому від неї ніхто не вимагає строгого відвідування університету, доповідей на кожному семінарі, ведення конспектів. Викладачі на даному етапі покладаються на усвідомленість своїх студентів, а за контроль відповідає рейтингова система на основі оцінювання іспитів і заліків.

Наукова магістерська робота, яку необхідно написати за ці півтора-два роки. На бакалавраті студенти вже знайомляться з поняттям «дипломної роботи», але головним чином в форматі репетиції. Справжня і серйозна наукова діяльність починається саме на магістратурі, до якої висуваються серйозні вимоги і відповідні критерії оцінки якості.

Магістрице досить відповідальні і цілеспрямовані люди, адже їм вистачило стійкості і мотивації провести ще 1.5-2 року в університетських колах, займаючись своєю освітою.

Залишайте заявку та отримуйте 25% знижки на навчання !!!

Онлайн навчання

Навчальний процес організований на сучасній платформі онлайн-навчання Moodle, яка дає доступ до мультиформатних навчальних матеріалів, інтерактивного тестування, відеолекцій, семінарів та майстер-классів топових викладачів і відомих бізнес-спікерів.

Порівняння очної та заочної форми навчання !

  Очна  Заочна
Диплом державного зразка 
Викладачі практики 
Особистий кабінет на освітній платформі
Підтримка кураторів та тютерів
Поєднання роботи та навчання 
Можливість навчатися в любий час 
Відеолекції
Доступ до усіх навчальних матеріалів з любого місця
Мультиформатні навчальні матеріали
Низька вартість навчання

Hard та Soft Skills

Творчість і креативність

Усе, що можна автоматизувати й алгоритмізувати, буде автоматизовано. У майбутньому важливо вміти мислити поза рамками, створювати нестандартне

Медіаграмотність

Навичка оперативного реагування, критичного оцінювання та авторського створення контенту в нових медіаформах

Цифрова грамотність

Здатність працювати в цифровому середовищі (штучний інтелект, віртуальна реальність) стає такою ж гігієнічною нормою, як уміння читати й писати

Екологічне мислення

Як ніколи необхідно знати й розуміти сенс і сполученість світу, зв’язок своїх дій і своєї діяльності з усією екосистемою, підтримувати процеси еволюції

Дизайн-мислення 

 Вміння представляти і розкривати задачі, а також моделювати оптимальні робочі процеси й середовища задля системного досягнення бажаних результатів в кожній індивідуальній ситуації

Емоційна грамотність

Розуміння своїх емоцій та їхнього впливу на нашу поведінку стало особливо гострою необхідністю, враховуючи, що стрес і перезавантаження стають нормою в економічних і людських взаєминах

Взаємодія з іншими

Успіху досягне той, хто вміє спілкуватися з людьми, вважає інших рівними собі

Уміння вести переговори

Навичка домовлятися включає: вміння розуміти опонента, вигідно підносити свої переваги, проявляти гнучкість, вигравати на своїх умовах

Гнучкість розуму

Навичка швидко думати, перемикатися на іншу тему, мислити та одночасно робити

 

 

Методи навчання

Отримай задоволення від інноваційних методів навчання !

Дуальна освіта

Узгоджена взаємодія освітньої та виробничої сфери з
підготовки здобувачів освіти.

Навчально-виховні екскурсії

Спостереження та вивчення різних
явищ, предметів, процесів у музеях, на виставках, виробництвах тощо.

Гейміфікація

Використання ігрових елементів безпосередньо під час
навчання.

WorkShop

Виїзне заняття для здобувачів освіти, що відбувається на
виробництві, в компанії чи організації.

Кейс-стаді

Застосування теоретичних знань до вирішення практичних занять. Опрацювання реальної ситуації на реальних фактах.

Online методи

Отримання знань та навиків за допомогою інформаційних систем, компютерів, інших digital гаджетів.

Телемости

Спільні лекції та семінари із закордонними викладачами та
студентами в реальному часі.

Кіно-кейси

Вивчення на базі фільмів персонологічних моделей для
пізнання життєвих та професійних процесів.

Хакатони

Форма спільної роботи над рішенням певного завдання,
проблеми.

 

Чому саме ми?

 

     

РОЗВИТОК SOFT ТА HARD SKILLS 

     

ДИПЛОМ ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА 

     

РЕАЛІЗАЦІЯ START-UP 

 

ВЛАСНИЙ ЦЕНТР КАР'ЄРИ

   

ІННОВАЦІЙНІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 

   
ГАРАНТОВАНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

   

СУЧАСНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ

     
ГОТЕЛЬ ТА ГУРТОЖИТОК З ОДНОДУМЦЯМИ

     

ВЕЛИКИЙ ВИБІР ЗАТРЕБУВАНИХ ВИСОКОДОХІДНИХ ПРОГРАМ

   

КОУЧІ, МЕНТОРИ, СПІКЕРИ

     

ВІДСТРОЧКА ВІД АРМІЇ

     
КРЕДИТ НА НАВЧАННЯ

 

Залишайте заявку та отримуйте 25% знижки на навчання !!!

Магістратура "Право"

 

081 Право

Денна: 26 000 грн.  Заочна: 22 000 грн

Освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні «Право».

Гарант програми – Мосьондз Сергій Олександрович доктор юридичних наук, професор.

Галузь знань - 08 «Право»

Спеціальність - 081 «Право»

Обсяг програми  - 90 кредитів ЄКТС

Тривалість програми - 1 рік 4 місяців

Форма навчання - денна/заочна

Мета освітньо-професійної програми

Метою програми є набуття навиків та умінь у предметній області за рахунок глибшого розуміння правових явищ та процесів, їх причиннонаслідкових зв’язків, а також сформувати основні компетентності у фахівців, необхідних для розуміння природи і функцій права, змісту основних юридичних інститутів, застосування права, а також меж юридичного регулювання різних суспільних відносин, які допоможуть у майбутній професійній діяльності, достатні для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної практики.

Особливості освітньо-професійної програми

Особливістю програми є те, що вона забезпечує набуття компетентностей, що відповідають сучасній професіограмі юриста і є основою для прикладної правничої діяльності та, поряд із цим, гарантує засвоєння сучасних філософських ідей та концепцій права, формує навички володіння інструментарієм інституційноправового й прикладного аналізу, розвиває гуманістичні ціннісно-світоглядні орієнтири і творче мислення професіонала у галузі права, його фахову та гуманітарну комунікацію.

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми:

Перевагами випускників програми є володіння поглибленими знаннями щодо правової системи держави та її складових, природи юридичних процесів і тенденцій їх розвитку, володіння компетентностями професіонала-правознавця, а саме: здатність кваліфіковано трактувати та застосовувати правові знання у практичній діяльності; здатність давати правову оцінку практичної ситуації та здійснювати юридичну кваліфікацію дій суб’єктів; застосовувати професійні знання у стандартних та нестандартних практичних ситуаціях; здатність організовувати діяльність юридичної служби підприємства, організації, установи. Випускники програми здатні виконувати професійну роботу згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій ДК 003:2010», зокрема, менеджера (управителя) з права, працювати за юридичним фахом в органах публічної адміністрації, судових органах, нотаріаті, на підприємствах (корпораціях), в установах та організаціях різних форм власності, професійних асоціаціях, у сфері правозахисної діяльності.

Програмні результати навчання:

Після закінчення освітньої програми «Право» випускники мають сформувати такі результати навчання:

 • Здатність давати оцінку чинним нормативно-правовим актам, виявляти колізії та прогалини у правовому регулюванні;
 • Здатність захищати права, свободи та законні інтереси суб’єктів правовідносин.
 • Здатність використовувати знання та вміння для надання кваліфікованих юридичних висновків і консультацій.
 • Здатність виробляти неупереджені фахові рішення та професійно їх реалізовувати в юридичній практиці.
 • Здатність самостійної підготовки проектів ненормативних правових актів.
 • Здатність передбачати найбільш очевидні зміни розвитку юридичної практики та здійснювати професійну діяльність з їх врахуванням.
 • Здатність визначати інтереси і мотиви поведінки інших осіб, примирювати сторони з протилежними інтересами.
 • Здатність логічно, аргументовано і ясно будувати усну та письмову мову, використовувати навички публічного мовлення, ведення професійної дискусії та полеміки.
 • Здатність до самостійної науково-дослідницької діяльності (аналіз, зіставлення, систематизація, абстрагування, моделювання, перевірка достовірності даних, прийняття рішень та ін.), готовність використовувати нові ідеї.
 • Здатність розробляти та аргументовано презентувати в професійному середовищі результати своєї теоретичної та практичної діяльності.
 • Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології під час вирішення професійних завдань.
 • Здатність планувати, організовувати і контролювати свою діяльність.
 • Здатність працювати самостійно й у команді колег за фахом, а також із залученням експертів з інших галузей знань.
 • Уміння здійснювати необхідні дослідження в галузі права та виражати їх результати в належних формах.
 • Володіння культурою правового мислення.
 • Здатність викладати юридичні дисципліни, впроваджувати інноваційні технології, методи і засоби навчання.

Залишайте заявку та отримуйте 25% знижки на навчання !!!

Магістратура "Психологія"

053 «Психологія»

Денна: 26 000 грн. Заочна: 22 000 грн

Освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні вищої освіти «Практична психологія».

Гарант програми – Алєксєєва Анна Валеріївна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник зі спеціальності загальна психологія, історія психології

Галузь знань - 05 Соціально-поведінкові науки

Спеціальність - 053 «Психологія»

Обсяг програми  - 90 кредитів ЄКТС

Тривалість програми - 1 рік 4 місяців

Форма навчання - денна/заочна

МЕТА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ:

Здійснити теоретичну та практичну підготовку висококваліфікованих психологів. Забезпечити формування компетентностей необхідних для реалізації на високому рівні різних напрямів професійної діяльності: наукової, практичної та бути конкурентоздатними на сучасному ринку праці. 

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ:

Освітньо-професійна програма передбачає вивчення варіативних дисциплін, спрямованих на розширення знань та вмінь у сферах психології особистості, психології професійної діяльності в звичайних та особливих умовах.

Програма спрямована на підготовку практичного психолога, спеціаліста, який працює і як дослідник, і як практик, хто поряд із науковою чи викладацькою роботою ще й працює у сфері практичної психології – вивчення конкретної людини й надання їй психологічної допомоги.

Цикл професійної та практичної підготовки орієнтований на формування у магістрів психології здатності до соціально-психологічної діагностики, психологічного консультування з проблеми ефективної взаємодії особистості й групи. Програма дає змогу оволодіти знаннями, навичками та вміннями:   здійснювати соціально-психологічний супровід і допомогу, управління роботою персоналу і організацію діяльності психологічних служб; використовувати набуті знання для педагогічної та науково-дослідної  діяльності у сфері психології (наприклад, системне створення навчального матеріалу з питань психології, аналіз та систематизація науково-психологічної інформації, психологічний супровід впровадження наукових розробок тощо).

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ВИПУСКНИКІВ ПРОГРАМИ:

Випускники програми  «Практична психологія» можуть займати широке коло посад, що пов’язані з психологічним консультуванням,  психодіагностикою та проведенням прикладних психологічних досліджень, здійснювати викладацьку діяльність по цій спеціальності.

Магістр психології може займати посади відповідно до професійних назв робіт за Національним класифікатором України. "Класифікатор професій ДК 003:2010":

1229.7: Начальник центру (психологічного забезпечення, соціально-трудової реабілітації дорослих, з надання соціальних послуг тощо);

1232: Головний психолог;

2310.2: Асистент

2320: Викладач професійно-технічного навчального закладу

2340: Консультант психолого-медико-педагогічної консультації;

2445.1: Молодший науковий співробітник (психологія)

2445.1: Науковий співробітник (психологія)

2445.1: Науковий співробітник-консультант (психологія)

2445.2: Практичний психолог. Психолог

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

Після закінчення освітньої програми «Практична психологія» випускники мають сформувати такі результати навчання:

 • проведення соціально-психологічних досліджень та оптимізація психологічного клімату у трудових колективах;
 • здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із різних джерел із використанням сучасних інформаційно - комунікаційних технологій;
 • вміти організовувати та проводити психологічне дослідження із застосуванням валідних та надійних методів;
 • робити психологічний супровід діяльності різних організацій усіх форм власності, а також установ і підрозділів органів державної влади та управління;
 • здійснювати психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, організацій;
 • розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, психотерапія, консультування, тощо), провадити їх в індивідуальній та груповій роботі, оцінювати якість;
 • розробляти просвітницькі матеріали та освітні програми, впроваджувати їх, отримувати зворотній зв'язок, оцінювати якість;
 • оцінювати ступінь складності завдань діяльності та приймати рішення про звернення за допомогою або підвищення кваліфікації;
 • вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи галузі психології та загальнолюдські цінності;
 • здійснювати розробку програм психологічного супроводу професійної діяльності, організовувати роботу з персоналом, проводити підбір, добір персоналу;
 • втілювати результати наукового пошуку у практичну діяльність психолога;
 • вирішувати складні фахові завдання (практичні та дослідницькі) з опорою на доступні ресурси у галузі психології;
 • здатність виконувати комп’ютерні обчислення при обробці емпіричних даних психологічного характеру;
 • володіння англійською мовою (або інш.), здатність використовувати спеціальну термінологію при роботі з науковими джерелами;
 • володіти навичками в області наукової комунікації та знаннями щодо найновіших досягнень області психології;
 • володіння навичками диференціації психологічної допомоги клієнтам з врахуванням їх національно-культурного, вікового, гендерного і соціального статусу та індивідуально-психологічних характеристик;
 • володіння навичками роботи з комп'ютером, використання інформаційних технологій для вирішення експериментальних і практичних завдань у галузі психології;
 • здатність використовувати концептуальні знання, включаючи знання сучасних досягнень, для розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем психологічної галузі;
 • вміння використовувати теорії, принципи, методи та поняття психологічної науки в навчанні та професійній діяльності;
 • збирати та інтерпретувати інформацію, обирати методи та інструментальні засоби для вирішення професійних завдань;
 • розробляти заходи з психологічного супроводу проведення наукових досліджень;
 • знати психологічні характеристики навчально-виховного процесу у закладах освіти;

Залишайте заявку та отримуйте 25% знижки на навчання !!!

 

Магістратура "Менеджмент"

073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

Освітньо-професійна       програма        на       другому       (магістерському)       рівні

Денна: 45 000 грнЗаочна: 30 000 грн

«Менеджмент»

Гарант програми – Пахомов Володимир Ігорович, кандидат економічних наук, доцент кафедри.

Галузь знань  - 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність - 073 «Менеджмент»

Обсяг програми   -  90 кредитів ЄКТС

Тривалість програми  - 1 рік 4 місяців

Форма навчання  - денна/заочна

Мета освітньо-професійної програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців з менеджменту, які володіють методологією й інструментальним апаратом в управлінській, науково-дослідній, навчальній, експертно-консалтинговій сферах. Мають специфічні знання з термінології, законів, закономірностей, методів, принципів, функцій адміністративного менеджменту; розуміння сутності і змісту сучасних концепцій управління; уміння прийняття і реалізації у практичній діяльності управлінських рішень, враховуючи вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища.

Особливості освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма передбачає сучасну теоретичну і практичну підготовку менеджерів (управителів) з адміністративної діяльності. Програма націлена на отримання студентами необхідного обсягу знань та практичних навичок необхідних фахівцям сфери управління в сучасних умовах господарювання.

Цикл професійної підготовки орієнтований на набуття професійних компетентностей сучасних фахівців, здатних адаптуватися до мінливого ринкового середовища та приймати управлінські рішення. Цикл практичної підготовки забезпечує формування фахівців-управлінців з новим перспективним способом системного стратегічного мислення. Навчання в активному дослідницькому науковому середовищі, що передбачає використання інтерактивних, відкритих та проблемних лекцій, семінарів і круглих столів із запрошенням відомих фахівців і практиків з менеджменту, бізнес- тренінгів на основі віртуальних симуляторів, кейс-методів, а також застосування сучасних освітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Розвиток професійних та дослідницьких компетентностей забезпечується участю студентів у різноманітних науково- практичних заходах кафедри.

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми:

Робочі місця в державному та приватному секторах у різних сферах діяльності, зокрема: працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), в яких випускники працюють у якості керівників первинного рівня управління або виконавців різноманітних служб апарату управління; органи державного та муніципального управління; структури, в яких випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу. Випускники можуть працювати на посадах: керівники та головні фахівці виробничих підрозділів підприємств; начальники виробничих дільниць; керівники основних підрозділів організації; керівники підрозділів маркетингу; керівники фінансових, бухгалтерських, економічних та адміністративних підрозділів; керівники підрозділів матеріально- технічного постачання; менеджери з дослідження ринку та вивчення суспільної думки.

Згідно з Національним класифікатором України: класифікатор професій (ДК003:2010) та International Standart Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) випускники спеціальності 073 «Менеджмент» можуть працювати на посадах:

2 Професіонали:

2310 Викладачі вищих навчальних закладів:

2310.1 професори та доценти;

2310.2 асистент, викладач вищого навчального закладу.

24 Інші професіонали:

244 Професіонали в галузі економіки, соціологій, географії:

2441 Професіонали в галузі економіки;

2441.1 Наукові співробітники;

2441.2 Економісти.

25368 Економіст з планування;

25377 Економіст з фінансової роботи.

2447.2       Професіонали    з    управління    проектами    та    програмами.    Менеджмент    та адміністрування

12 Керівники підприємств, установ та організацій

 • керівники виробничих та інших основних підрозділів:

1222 Керівники виробничих підрозділів у промисловості;

1223 керівники виробничих підрозділів у будівництві;

1229 Керівники інших основних підрозділів;

 • Керівники функціональних підрозділів:

1231 Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів;

1232 Керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин;

1233 керівники підрозділу маркетингу;

1235 Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання;

13 Керівники малих підприємств без апарату управління:

1313 Керівники малих підприємств без апарату управління в будівництві;

14 Менеджери (управителі) підприємств, установ та організацій та їх підрозділів:

144 Менеджери (управителі) у будівництві;

1475.4 Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління;

1476 Менеджери (управителі) з архітектури та будівництва, технічного контролю, аналізу та реклами;

1477 Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу

1477.1 Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу

149 Менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності

1491 Менеджери (управителі) у житлово-комунальному господарстві

1496 Менеджери (управителі) із соціальної та корпоративної відповідальності

1499 Менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності, не віднесені до інших угруповань

Програмні результати навчання:

Після     закінчення     освітньої     програми «Менеджмент» випускники мають сформувати такі результати навчання:

 • Застосовувати концепції, методи й інструменти менеджменту для результативного й ефективного управління організацією.
 • Встановлювати зв’язки між елементами системи управління організації.
 • Застосовувати навички     обґрунтування     та     управління    проектами,    генерування підприємницької ідеї.
 • Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах.
 • Організовувати та здійснювати комунікації з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті.
 • Практикувати використання    сучасних    інформаційно-комунікаційних    технологій    в управлінні.
 • Аргументувати власну точку зору в  дискусії  на  основі етичних    міркувань, соціально відповідально.
 • Демонструвати вміння взаємодіяти з людьми та впливати на їх поведінку.
 • Виявляти здатність до саморозвитку, навчання впродовж всього життя та ефективного самоменеджменту.
 • Вміти аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації.
 • Вміти управляти організацією, її змінами, здійснюючи їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення, в тому числі у відповідності до міжнародних стандартів і рекомендацій моделей досконалості.
 • Формувати альтернативні стратегічні напрямки розвитку суб’єктів господарювання.
 • Вміти, за результатами аналітичної діяльності, визначати конкурентні стратегії на основі наявних інноваційних переваг.
 • Налагоджувати ефективний процес спілкування посадових осіб, формувати сприятливий соціально-психологічний клімат у виробничому колективі для досягнення високих результатів роботи.
 • Розробляти і впроваджувати заходи по співпраці суб’єктів господарювання з суб’єктами публічного впливу.
 • Розробляти управлінські рішення щодо забезпечення розвитку суб’єктів господарювання в умовах мінливого зовнішнього середовища.

Залишайте заявку та отримуйте 25% знижки на навчання !!!

Магістратура "Юридична психологія"

 

Юридична психологія

Денна: 26 000 грн  Заочна: 22 000 грн

053 «Психологія»

Освітньо-професійна програма  другого (магістерського) рівня вищої освіти

«Юридична психологія».

Гарант програми – Корсун Сергій Іванович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри

Галузь знань  - 05 Соціально-поведінкові науки

Спеціальність  - 053 «Психологія»

Обсяг програми  - 90 кредитів ЄКТС

Тривалість програми  - 1 рік 4 місяців

Форма навчання - денна/заочна

МЕТА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Здійснити теоретичну та практичну підготовку висококваліфікованих психологів. Забезпечити формування компетентностей необхідних для реалізації на високому рівні різних напрямів професійної діяльності-наукової, практичної та бути конкурентоздатними на сучасному ринку праці. Розкрити взаємозв’язок юридичної психології із загальною психологією, висвітлити структуру юридичної психології, її взаємодію із юридичними дисциплінами.

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Освітньо-професійна програма передбачає вивчення варіативних дисциплін спрямованих на розширення знань та вмінь у сферах психології особистості, психології професійної діяльності в звичайних та особливих умовах.

Підготовка магістранта до самостійної діяльності, що вимагає поглибленої професійної і фундаментальної підготовки, в тому числі до науково-дослідної роботи, педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі, а також до роботи в організаціях різного типу в якості психолога-практика в галузі ефективного управління персоналом, вирішення організаційних конфліктів, підвищення психологічної компетентності працівників організації. Особливістю ОПП юридичної психології є вивчення закономірностей поведінки людей у системі правових відносин, а також структури та видів юридичної діяльності. Юридична психологія здійснює синтез основ психологічних знань та основ юриспруденції. Будучи соціальною істотою, людина організовує свою діяльність відповідно до певних правил/норм поведінки, обов’язкових для конкретних груп, класів або суспільства в цілому.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ВИПУСКНИКІВ ПРОГРАМИ:

Випускники програми  «Юридична психологія» можуть займати  робочі місця у психотерапевтичних, психологічних, консультативних службах; у соціальних організаціях (центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, дитячі центри творчості і дозвілля, дитячі будинки, притулки, будинки престарілих, інвалідів); у закладах охорони здоров’я (лікарні, поліклініки, спецшколи для дітей-інвалідів, наркологічні та реабілітаційні центри); в установах з підбору й добору персоналу (кадрові агентства, центри зайнятості, центри з профорієнтації); у компаніях, малих підприємствах та бізнес-структурах; у правоохоронних органах (установи ювенальної юстиції, колонії, розподільники); у службі довіри; у Міністерстві надзвичайних ситуацій (митниці, служби порятунку, військові організації); у вищих навчальних закладах (ВНЗ); у науково-дослідних інститутах (НДІ психології). Професійні назви робіт (за ДКП 003:2010(2310.2) «викладач вищого навчального закладу»; (2445.1) «науковий співробітник (психологія)»; (2445.2) «психолог»; (2340) «консультант центральної психолого-медико-педагогічної консультації».

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

Після закінчення освітньої програми «Юридична психологія» випускники мають сформувати такі результати навчання:

 • здійснювати системно-структурний аналіз процесу діяльності, який розглядається у зв’язку із структурою особистості та системою правових норм;
 • діагностувати правовідповідність вчинків особистості;
 • застосовувати адекватні методи дослідження психічних станів особистості;
 • аналізувати і пояснювати психологічний зміст та механізми становлення розвитку різних форм прояву психіки (психічних процесів, станів і властивостей особистості, свідомих і не усвідомлюваних психічних явищ);
 • психологічний зміст, структуру, психологічні механізми й умови розвитку особистості та окремих її складових;
 • вміти організовувати та проводити психологічне дослідження із застосуванням валідних та надійних методів;
 • робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, організацій;
 • розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, психотерапія, консультування, тощо), провадити їх в індивідуальній та груповій роботі, оцінювати якість;
 • здійснювати розробку програм психологічного супроводу професійної діяльності, організовувати роботу з персоналом, проводити підбір, добір персоналу.

 

Залишайте заявку та отримуйте 25% знижки на навчання !!!