КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

 

Янкін Володимир Олександрович
Заступник завідувача кафедри психології та педагогіки,кандидат історичних наук,доцент.
Посада: заступник завідувача кафедри психології та педагогіки.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.         
Вчене звання: доцент.

Читає курси: «Соціальна психологія»,«Етнічна психологія», «Психологія конфлікту», «Експериментальна психологія»,«Психологія девіантної поведінки», «Історія психології», «Юридична психологія», «Психологія управління», «Соціальні і політичні конфлікти», «Психологія організацій».
Напрямок наукової діяльності: формування соціальної активності особистості.

 

Ласкаво просимо до Кафедри психології та педагогіки!!!

Про кафедру

Щиро дякую Вам, що зацікавились інформацією кафедри психології та педагогіки.

Основне завдання кафедри – підготувати висококваліфікованих фахівців з психології; сприяти оволодінню  комплексом знань і навичок.

На кафедрі створені всі умови для цікавого і змістовного навчання та відпочинку студентів, оптимального розвитку їх творчих здібностей. Студенти нашої кафедри мають доступ до комп'ютерної мережі університету, модульного середовища, а також електронної бібліотеки, в якій вони одержують інформаційні та методичні матеріали для якісного навчання.

Викладачами кафедри розроблено усі необхідні навчальні курси для модульного середовища комп'ютерної мережі університету.

Кваліфікований викладацький склад, наявність сучасних навчальних аудиторій, можливість залучення студентів до наукових досліджень, що виконуються на кафедрі, розвиток студентського самоврядування - все це дозволяє нашим випускникам стати конкурентноздатними фахівцями в галузі психологія.

Професорсько-викладацький склад кафедри застосовує для сучасної підготовки висококваліфікованих спеціалістів новітні методики навчання, у тому числі й мультимедійні засоби. Це сприяє пробудженню у студентів зацікавленості та творчого відношення до навчання. Викладачі кафедри проявляють уважність до проблем студентів та випускників кафедри, сприяють розкриттю здібностей, формуванню позитивних рис та ділових якостей студентів.

Випускники кафедри постійно спілкуються з викладачами, діляться успіхами та досягненнями.

Створення теплої атмосфери відносин між викладачами кафедри та студентами дозволяють досягти підготовки гармонійно розвинутої особистості, здатної до постійного оновлення знань, професійної мобільності і швидкої адаптації до змін сучасності.

 Кафедра готує фахівців з галузі знань:

05 «Соціальні та поведінкові науки», за наступними спеціальностями та освітніми програмами:

   

спеціальність 053 «Психологія»

освітні програми:

  • «Психологія» (бакалавр, магістр)

  • «Юридична психологія» (магістр)

   
спеціальність 053«Психологія»

освітньо-наукові програми:

Галузь знань 05 - Соціально поведінкові науки,

Освітньо кваліфікація: Доктор філософії в галузі «Психологія»

Ласкаво просимо до ПВНЗ «Університет сучасних знань!

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

Кафедра психології і педагогіки, будучи структурним підрозділом ПВНЗ "Університет Сучасных Знань", здійснює навчальну методичну, науково-дослідну і виховну роботу.

В даний час на кафедрі, працюють 10 науково-педагогічних працівників, з них 4 доктори наук, 6 кандидатів наук.

Колектив кафедри орієнтований як на рішення проблем сучасної науки, так і на запити соціальної практики. Наукові інтереси співробітників кафедри охоплюють широкий спектр проблем. Об'єднуючим вектором кафедральних досліджень є проблема соціалізації та ресоціалізації особистості в умовах сучасного суспільства. Основні напрямки кафедри досліджень:

1. Методологічні проблеми сучасної психології.
2. Розвиток психологічної готовності майбутніх педагогів до творчої професійної діяльності.
3. Індивідуалізація та диференціація професійної подготовки в системе неперервної професійної освіти.
4. Особливості підтримки та збереження психічного здоров'я осіб різного віку.
5. Еко-психологічні чинники сучасного способу життя.
6. Структура та Чинники соціально-психологічної адаптивності особистості.
7. Психосоматичні проблеми сімейної медицини.
8. Дослідження емоційного інтелекту особистості.
9. Антиципаційна спроможність особистості як чинник формування життєвих перспектив.

Теоретична база цих досліджень закладена багаторічними дослідженнями кафедри. Численні публікації викладачів кафедри присвячені аналізу змісту и процесів формуванню індивідуальних картин світу, феноменів та механізмів сприймання соціальної реальності, у тому числі в період радикальних соціальних трансформацій в Україні.

Важливою складовою цього напрямку є вивчення и конструювання ідентифікаційних структур особистості, особливо становлення особистісної и соціальної ідентичності в ситуації соціальної нестабільності.

Кафедра підтримує тісне багаторічне співробітництво з колегами Київського національного університету ім. Шевченка. Багато викладачів, в межах міжвузівського співробітніцтва, проводять спільні дослідження з кафедрою психології розвитку цього навчального закладу, беруть участь у навчальному процесі, работі наукових конференцій. Водночас викладачі КНУ ім. Шевченка залучаються до проведення навчальних зайнять та тренінгів в Університеті сучасних знань.

Студенти кафедри є активними учасниками наукових конференцій, які щорічно проводяться у нас в університеті спільно з іншімі вузами країни. Викладачі кафедри активно працюють зі студентами, які проявляються інтерес до науково-дослідної роботи.

Кафедра одна з перших в країні розпочала дослідження, пов "язані з реабілітацією бійців АТО.
Викладачі кафедри активно реагують на запити суспільства. Так, на базі кафедри проведений ряд круглих столів, присвячених проблемі реабілітації військовослужбовців и внутрішньо переміщеніх осіб, реалізований ряд тренінгових програм по роботі з цими групами населення.

При кафедрі функціонує науково-дослідна лабораторія, діяльність якої спрямована на надання психологічної допомоги населенню. З метою сприяння актуалізації ресурсів особистості, підвищення її життєвої успішності та гармонізації психологічного здоров'я створено тренінговий центр. Пріоритетними напрямами роботи центру є проведення тренінгів, спрямованих на надання комплексної допомоги особистості у вирішенні загальних завдань сьогодення, а самє питаннями професійної самореалізації, знаходження цілісності та внутрішньої рівноваги в умовах мінливого соціуму.

Найбільш актуальним на сьогодні є проведення тренінгів за наступними напрямами:

  • Таємниця успіху.
  • Мистецтво само презентації.
  • Практикум успішної співбесіди.
  • Мистецтво публічного виступу.
  • Психологія грошей (грошова гра).
  • Досконалість незавершеності (гармонізація самооцінки).
  • Стать та характер.
  • Технології анти маніпуляції.

Автор та ведуча запропонованих програм доцент кафедри психології та педагогіки Університету сучасних знань, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, науковий кореспондент Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, тренер з багаторічним досвідом роботи Алєксєєва А.В.

Також у тренінговому центрі на постійній основі проводяться психологічні трансформаційні ігри «Кохана», «Лада», «Молот Тора», «Комунікація або кекс з родзинками», «Ідивідуація», «Лабіринт відображень», «Сімейні сценарії», «Імперія Магів», «Віки життя» (возраста жизни), «Улюблена», «Ксенобіологія».

Цікавим напрямом роботи центру є цикл програм з арт-терапії, а саме тренінги «Казкотерапія для дітей дошкільного віку», «Вступ до казкотерапії»,  «Використання арт-терапевтичних методів і прийомів у роботі з дітьми».

У центрі також представлений напрям сімейної психології, який презентований наступними тренінговими програмами: «Практика використання методик раннього розвитку», «Права дитини для вихователів, батьків та дітей дошкільного віку», «Захист дитини: сімейно-орієнтований підхід»,  «Організація послуг з трудової діяльності та трудотерапії для дітей та молоді з розумовою відсталістю».

Також проводиться психологічний тренінг «Профілактика професіонального вигорання», спрямований на збереження психологічного здоров’я працівників соціальної сфери.

 

Відповідає вимогам сьогодення й робота кафедри, структура навчального плану якої будується  з врахуванням різноманітних видів роботи сучасного психолога. Вона містить в собі як базові курси, присвячені основним проблемам соціально-психологічного знання, так і спеціальні курси по різним актуальним дослідницьким і практичним напрямкам психології.

Крім того, навчальний план містить в собі спецпрактикум, спрямований на засвоєння методів дослідження, знайомство з процедурами соціально-психологічного впливу, а також з методами роботи психолога у самих різноманітних соціальних сферах. Особливе місце в цьому напрямку займають питання соціально-психологічного тренінгу, у тому числі його можливостей як методу розвитку комунікативної компетентності. 

На сьогодні кафедра готує психологів наступних рівнів вищої освіти: перший (бакалаврський), другий (магістерський), третій (освітньо-науковий), освітніх ступенів: бакалавр, магістр, доктор філософії. Форма навчання: денна та  заочна (дистанційна).

З 2015 року на базі кафедри відкрита аспірантура. Форми навчання: денна та  заочна

Випускників кафедри психології Університету сучасних знань можна зустріти в вузах, науково-дослідних інститутах  і лабораторіях, в сфері управління і бізнесу. Практично всі сфери соціальної практики зацікавлені в наших випускниках. Вони працюють у психологічних консультаціях, в центрах дослідження суспільної думки, на телефоні довіри, в різноманітних фірмах, корпораціях і банках, на промислових підприємствах і в торгових організаціях,  в кадрових і рекламних службах, маркетингових відділах, бюро по зв’язкам  з громадськістю і т.ін.

Особливістю підготовки психологів на нашій кафедрі університету є те, що навчальні групи невеликі, за кількістю студентів. Це дозволяє викладачам проводити заняття в індивідуальному режимі, що значно підвищує рівень професійної підготовки випускників.

СКЛАД КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ