Кафедра іноземної філології

У складному й динамічному світі поглиблюються процеси міжнаціональної та міжрегіональної інтеграції, які зумовлюють потребу суспільства у висококваліфікованих спеціалістах, які вільно володіють багатьма мовами і здатні спілкуватися на міжнародному рівні. Знання іноземних мов - це ключ до успіху в сучасному світі, де спілкування іноземними мовами набуває все більшого значення.

Якщо Ви хочете стати професіоналом і мати глибокі знання в області іноземних мов, сприяти обміну духовними і культурними цінностями між народами або допомогати у вирішенні спірних міжнародних питань, ми допоможемо Вам здолати мовні та культурні бар'єри в умовах міжкультурної комунікації.

На кафедрі іноземної філології ми готуємо професіоналів в галузі сучасної іноземної філології зі знанням іноземних мов: англійської, німецької, французької, іспанської та зарубіжної літератури.

Своє завдання наша кафедра бачить не тільки в наданні студентам мовних знань і навичок або підготовки викладачів, але і в розвитку інтелекту й особистості кожного студента. Наші студенти не просто вивчають мову, а й знайомляться з усім, що відбувається у світі та вчаться аналізувати та обробляти величезні обсяги інформації.

Історія кафедри

Кафедра іноземної філології існує в Університеті сучасних знань з першого року його появи (січень 2002 р.). Спочатку кафедра називалася кафедрою іноземних мов, але за наступні роки розширився перелік дисциплін, викладання яких забезпечується на даному етапі.

За період свого функціонування кафедрою досягнуто значних наукових, навчально-методичних та професійних результатів, зокрема: удосконалені робочі навчальні плани та програми дисциплін відповідно до змін, які постійно відбуваються у сфері філології; розроблені сучасні та цікаві методики їх викладання; видані підручники, навчальні посібники; вдосконалені форми технічного забезпечення проведення аудиторних занять.

За всі роки розвитку та існування кафедри не тільки збільшилась кількість викладачів, але і значно виріс їх професійний рівень. Саме завдяки високому кваліфікаційному рівню нашого викладацького складу, кафедра Університету сучасних знань змогла зробити значний крок вперед. Результати плідної роботи кафедри романо-германської філології можна побачити в кількості набору студентів по спеціальності та по оцінкам наших випускників.

За результатами досліджень науково-педагогічним складом кафедри опубліковано понад 150 наукових статей, 14 посібників, 2 словника, кілька монографій та понад 120 праць експериментального, теоретичного та методологічного рівнів.

Технічна база

Кафедра має в розпорядженні хорошу технічну базу, використовує новітні підручники та навчальні матеріали, тим самим забезпечуючи якісну підготовку сучасних фахівців з іноземних мов.

Заняття проводяться у фонетичній лабораторії Університету сучасних знань, в якій передбачена можливість навчання з аудіозаписами та перегляду відеофільмів. Для самостійної роботи студентів ми надаємо бібліотеку, читальний і комп'ютерний зали.

Велику роль у навчанні відіграє проведення і підготовка ділових та рольових ігор, дискусій, «кейсів», що допомагає активізувати мислення студентів, підвищити їх самостійність у вирішенні проблем. Такі активні методи забезпечують емоційну обстановку відтворення знань, полегшують засвоєння навчального матеріалу, створюють сприятливий для засвоєння знань настрій, заохочують до навчальної роботи.

Для закріплення отриманих навичок студенти проходять стажування в школі № 212 м. Києва, поліпшують розмовну англійську мову в університетському клубі "English club", відвідують різноманітні семінарські заняття. Один з таких називається "Modern language, modern texts in teaching languages​​". Ця база практики допомагає студентам розширити і поглибити знання, отримати більше сучасних навичок. Важливу роль у житті кафедри та студентства грає співробітницька діяльність з Датської школою національних меншин «Яруплунд». Співпраця між Університетом сучасних знань і школою «Яруплунд» передбачає обмін студентами, аспірантами та викладачами; обмін освітніми програмами та досвідом підготовки фахівців.

Навчально-методична робота

Методична робота є важливою складовою навчально-виховного процесу оскільки вона спрямована на вирішення завдань з підвищення якості підготовки фахівців, в основі яких лежить принцип вільного розвитку особистості та пріоритетності інтересів самовираження та самореалізації студентів.

Робота кафедри спрямована на методичне забезпечення й удосконалення існуючих форм і видів за­нять зі студентами, створення і удосконалення навчально-методичних комплексів з дисциплін і спеціальностей у відповідності із сучасними вимогами до рівня під­готовки фахівців.

Університет забезпечує навчальний процес студентів кафедри навчально-мето­дичною літературою, посібниками; кафедра розробляє відеолекції, проводить підготовку до друку та публікації підручників та навчальних посібників, лекцій у електронному варіанті.

Поширюючи позитивний досвід навчально-методичної роботи викладачів, ми суттєве покращуємо якість викладання та навчання.

Велика увага на кафедрі приділяється питанню інтенсифікації навчального процесу, індивідуалізації навчання та пошуку інноваційних підходів. В сучасних умовах інтенсивного розвитку всіх сфер діяльності суспільства потреба в інноваційності постає як мета. Основною метою освіти є сприяння формуванню у студентів інноваційного мислення та підходів до професійної справи.

Для вирішення цієї задачі необхідно постійне удосконалення навчального процесу, розробка та впровадження нових ефективних інноваційних методів навчання, детальний аналіз та узагальнення досягнень, що існують в Україні та в усьому світі, підготовка та проведення наукових конференцій для студентів. У зв'язку з цим суттєво підвищується роль методичної роботи кафедри, активна діяльність у цьому процесі як викладачів, так і студентів. Ця активність допомагає нам рухатись уперед.

Науково-дослідна робота кафедри

Кафедра постійно проводить науково-дослідну роботу, яка сприяє відповідності наукової основи потребам ринку праці та суспільства України та світу. Дослідна робота сприяє подальшому розвитку та підвищенню кваліфікаційного рівня викладачів.

Дослідна робота кафедри проходить за такими темами:

  1. Інтегративний підхід і науково-методологічні основи підготовки;
  2. Когнітивні та комунікативні аспекти мови і мовлення;
  3. Проблеми сучасної лінгвістики;
  4. Формування лінгвістичних компетенцій в умовах глобального соціокультурного середовища;
  5. Стратегія і методи навчання мовам для спеціальних цілей;
  6. Умови оптимального засвоєння іншомовного матеріалу;
  7. Мультимедійні засоби у навчанні мовам та перекладу.

За результатами досліджень науково-педагогічним складом кафедри опубліковано понад 150 наукових статей, 14 посібників, 2 словника, кілька монографій та понад 120 праць експериментального, теоретичного та методологічного рівнів.

Співробітницька діяльність

Важливу роль у житті кафедри та студентства грає співробітницька діяльність. Кафедра романо-германської філології з метою наукового і мовного стажування співпрацює з Датської школою національних меншин «Яруплунд».

Співпраця між Університетом сучасних знань і школою «Яруплунд» передбачає обмін студентами, аспірантами та викладачами; обмін освітніми програмами та досвідом підготовки фахівців. Спільна науково-практична співпраця та наукові дослідження забезпечують базу мовного стажування та підтримку для нашої кафедри та випускників. У 2014 р. студенти кафедри романо-германської філології протягом місяця проходили стажування у школі «Яруплунд». Докладніше можна побачити тут.

Також для закріплення навичок у студентів викладачі кафедри розвивають свою співпрацю зі школами м. Києва: у 2013-2014 рр. студенти стажування та практику здійснювали у школі № 212 м. Києва.

Участь у конференціях

Кафедра іноземної філології активно бере участь в багатьох міжнародних науково-практичних конференціях в Україні. Участь у конференціях дає можливість зрозуміти ключові проблеми на сучасному етапі суспільства України, отримати більше сучасних знань з світоглядних проблем, побачити сучасні тенденції та перспективи розвитку, на основі цього побудувати подальший напрямок освіти студентів, підвищити кваліфікаційний рівень викладачів. Участь у семінарах та конференціях сприяє вдосконаленню наукової роботи викладачів та студентів.

Щорічно викладачі та студенти кафедри беруть участь у міжнародній науково-практичній конференції «Ціннісні орієнтації та світоглядні позиції людини в контексті сучасності: Шинкаруківські читання». Також викладачі кафедри щорічно виступають з доповідями та беруть участь в організації міжнародної конференції «Смілянські читання пам'яті Костянтина Паустовського».

Крім того, викладачі протягом останнього року брали участь у таких конференціях як:

  • VII Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германського та романського мовознавства» (Київ, 2013);
  • V Міжнародна наукова конференція «Мова, культура і соціум у гуманітарній парадигмі» (Кам'янець-Подільський, 2013 р.).

Досягнення та соціальна діяльність

Кафедра проводить активну виховну та соціальну діяльність серед студентів Університету і Київського коледжу, бере участь у всіх заходах Університету й Товариства «Знання» України. Зазвичай це новорічні та щорічні концерти до міжнародних свят в нашому Університеті та інших закладах (наприклад, Новорічний мюзикл «Снігова королева», день Св. Валентина, День писемності та багато ін.).

Студенти кафедри іноземної філології також активно беруть участь в організації та проведенні різних громадських заходів. Завдяки участі в соціальних заходах ми даємо можливість нашим студентам застосовувати знання та навички на практиці, проявити свій творчий потенціал.

owl.carousel.min.js