Університет сучасних знань

10.06.2020 / 07:53

Університет сучасних знань  - це вищий навчальний заклад недержавної форми власності, створений у січні 2002 року. Університет засновано громадською організацією Товариство «Знання»України, що має 60-річний досвід науково-просвітницької та освітньої діяльності в Україні.

Освітня діяльність проводиться відповідно до ліцензії (МОН серія АЕ № 270178 від 02.07.2013 р.) по денній та заочній формі навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр».

На сьогодні Університет відіграє помітну роль в освітній сфері так как основною метою Університету сучасних знань є виховання української молоді; залучення її до сфери науки, інноваційної діяльності та створення умов для підвищення престижності наукової та педагогічної діяльності; розвиток нових форм науково-освітньої діяльності; використання потен­ціалу провідних наукових центрів країни; залучення до ство­рення освітніх програм фахівців академічних і провідних галу­зе­вих організацій.

ідготовка в Університеті сучасних знань здійснюється за перспективними на ринку праці спеціальностями, при цьому вартість навчання є однією з найбільш прийнятних в Україні.

Організація навчального процесу на факультетах та відділеннях Університету пов'язана з впровадженням у практику сучасних освітніх технологій, наповненням змісту освіти новими формами та методами навчання з урахуванням передових досягнень педагогічної науки, поєднанням академічного навчання та інноваційних методик.

Колектив Університету рухається паралельно з сучасними тенденціями світу, тому про нас Ви можете дізнатися в соц мережах: VKONTAKTE FACEBOOK , і подивитися наш відеоканал на YOUTUBE .

Ми прагнемо розширити межі знання та навчання, забезпечив підготовку випускників-професіоналів, здатних зберегти і примножити моральні, культурні і наукові цінності суспільства України. Тому ми бачимо нашими основними цінностями: якість, етику, професіоналізм, науковий розвиток і креатив.

  • Якість для нас означає надання нашим споживачам послуг, які відповідають або перевищують їх очікування. Робота над вдосконаленням якості послуг - це основна задача кожного з наших співробітників.
  • У нашій роботі ми дотримуємося високих етичних стандартів. Ми поважаємо наших студентів, партнерів і співробітників як унікальних особистостей з індивідуальними потребами і прагненнями.
  • Ми прагнемо до використання кращих світових технологій і нових розробок у галузі освіти та управління персоналом. Ми вітаємо високу персональну відповідальність кожного співробітника. Ми вітаємо відкритість і прагнемо до підвищення рівня комунікацій і обміну інформацією.
  • Наукові дослідження професорсько-викладацького складу і студентства на сучасному етапі розвитку університетської освіти проводяться відповідно до основної правової теми наукової роботи Університету.
  • Ми - креативні, постійно генеруємо та розвиваємо нові ідеї. Це наш постійний джерело енергії, завдяки якому ми досягаємо успіху.

В Університеті діє відділення довузівської підготовки, яке готує майбутніх абітурієнтів до складання тестів Українського центру оцінювання якості освіти з таких дисциплін: українська мова та література, історія України, математика, біологія, географія, іноземна мова. Заняття проходять за зручним графіком. Для слухачів підготовчих курсів встановлені спрощені умови зарахування. Прийом документів відбувається протягом року.

Вступники Університету сучасних знань працюють за інтегрованими навчальними планами та одержують ДИПЛОМ ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА.

Університет сучасних знань  є цілком відкритий сього­денню. В університеті створено всі умови для навчання: спеціа­лізовані лабораторії, комп'ютерні та мультимедійні класи, лінгафонний кабінет, новітня бібліотека, читальні зали. Універ­ситетська бібліотека нараховує 87 тисяч примірників навчальної та наукової літератури, а також 30 періодичних видань, пра­цюють 2 читальні зали. Студенти мають доступ до інфор­маційних ресурсів університету та мережі Інтернет.

Високий рівень якості освіти забезпечується завдяки сильній та згуртованій команді висококваліфікованих науковців (серед яких 80% докторів та кандидатів наук) та досвіду Товариства «Знання».

Науковцями Університету підготовлено до друку ціла низка підручників та наукових посібників, серед яких вперше в Україні видана праця з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Антропологія права».

В Університеті постійно оновлюються стандарти навчаль­ного закладу та інші навчально-методичні матеріали: навчальні плани всіх напрямів і рівнів підготовки, навчальні програми.

Науково-дослідна робота Університету є невід'ємною скла­довою навчального процесу. В Університеті систематично проводяться міжнародні наукові конференції, круглі столи, відкритті лекції. Зокрема щорічна міжнародна науково-прак­тична конференція, що проводиться на основі філософських відкриттів Володимира Шинкарука, набула традиційного характеру. Щорічно Університет видає збірники праць нау­ковців, викладачів і кращих студентів.

За період існування Університету науковцями видано 29 монографій, 48 навчальних посібників та 76 підручників з грифом Міністерства освіти і науки України. Також працівниками нашого університету захищено 22 кандидатських та 11 докторських дисертацій.

Передовими є також організація системи підготовки та перепідготовки фахівців у галузі ринкової економіки, сфери соціально-правового забезпе­чення фінансово-господарської діяльності підприємств і установ, залучення іноземних партнерів до виконання спіль­них досліджень і розвитку інтегрованих науково-освітніх структур.

Університет сучасних знань (як творіння Товариства «Знання» України) має свої переваги і особливості в порівнянні з іншими навчальними закладами. Науково-педагогічний склад Університету здійснює не тільки навчальну і наукову роботу, але й проводить просвітницькі та виховні заходи. Фахівці Університету організовують круглі столи, конференції з актуаль­них проблем, виступають у військових частинах, загально­освіт­ніх закладах, на телебаченні та радіо.

Студенти Університету постійно беруть активну участь у відкритих лекціях, що проводить Товариство «Знання» спільно з відомими науковцями та державними діячами. Наприклад, студентами активно відвідуються лекції з «Українознавства», які проводять видатні вчені, діячі культури в рамках діючого Всеукраїнського народного університету Українознавства.

Також в Університеті запроваджено систему надсилання листів-подяк за результатами успішності студентів та їх участь у громадському житті університету (листи надсилаються батькам і в школи, де раніше навчалися студенти).

Кращі студенти навчаються в вищих навчальних закладах України, а деякі в вищих навчальних закладах Німеччини. А кращі випускники кафедр займають керівні посади у вищих науково-дослідних інститутах.

Університет має розгалужену мережу регіональних підрозділів (філій та НКЦ) у різних регіонах України: Вінниця, Житомир, Донецьк, Біла Церква, Луцьк, Ковель, Луганськ, Запоріжжя, Красноармійськ, Жмеринка, Кіровоград, Первомайськ, Олександрія. Іногородні студенти забезпечуються комфортабельним гуртожитком.

Приходьте навчатись до Університету сучасних знань - і Ви гарантовано отримаєте якісну вищу освіту за найкращими методиками та прийятними цінами!